មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរ ភាសា​Java Programming

អត្ថបទនេះនឹងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរ ភាសា Java Programming  ដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកសរសេរកម្មវិធីត្រូវតែចេះ។

Case Sensitivity : នៅក្នុងភាសា Java Programming  វាត្រូវបានប្រកាន់ អក្សរតូច នឹង អក្សរធំ

ឧទាហរណ៍ Hello នឹង hello។

Class Names : សម្រាប់ Class Name នៅក្នងភាសា Java គួរតែសរសេរជាអក្សរធំដំបូង

ឧទាហរណ៍  class MyFirstJavaClass។

Method Names: សម្រាប់  Method Name នៅក្នុងភាសា Java រាល់ Method Name ទាំងអស់គួរតែសរសេរជាអក្សរតូចដំបូង

ឧទាហរណ៍ public void myMethodName()។

Program File Name : នៅក្នុងភាសា Java programming ឈ្មោះរបស់ Class Name ត្រូវដាក់ឈ្មោះអោយដូចទៅនិង File Name

ឧទាហរណ៍ ‘MyFirstJavaProgram.java’ ជាឈ្មោះរបស់ file។

ឧទាហរណ៍ ‘MyFirstJavaProgram’ ជាឈ្មោះរបស់ Class។

public static void main(String args[]): Java Programming ចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយ main() ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែសរសេរ។

Java Variable : មានបីប្រភេទ យើងនឹងសិក្សាបន្តនៅ មេរៀន Variable បន្ត

  • Local Variables

ឧទាហរណ៍

localvariable

  • Class Variables (Static Variables)

static_variable

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_of_static_variable

  • Instance Variables (Non-static Variables)

non-static-variable

Java Arrays : Arrays ជាអថេរពីសេសម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើការផ្ទុកតំលៃដែលមានប្រភេទដូចគ្នាបានច្រើន។

array

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_of_array

java Keyword : នៅក្នុង Java រាល់អញ្ញត្តិទាំងអស់មិនត្រូវសរសេរដូចទៅនិង Keyword ឡើយ។

keyworld

Comment in Java : គឺជាការអធិប្បាយពន្យល់ពីកូដ។ របៀបសរសេរមានពីរប្រភេទ៖

១) Single Line  ការពន្យល់នៅក្នុងបន្ទាត់តែមួយ។

២) Multiple line ការពន្យល់ច្រើនបន្ទាត់។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖commend_line