ទាញយក WordPress Theme ពេញនិយមដោយឥតគិតថ្លៃ

WordPress គឺជា Content Management System (CMS) ដែលពេញនិយមមានចំនួនអ្នក ប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅលើពិភពលោក។ វាអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាចបង្កើតនូវគេហទំព័រយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនបាច់ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការសរសេរកូដ។ ការរចនាគេហទំព័រពិតជាសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធ្វើអោយគេហទំព័រ របស់យើងមានភាពទាក់ទាញ ដូច្នោះហើយ WordPress សម្បូរទៅដោយ Theme ជាច្រើនហើយការចនា Theme នីមួយៗគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នា។ ចំពោះ WordPress Theme គឺយើងត្រូវទិញ ប៉ុន្តែមិនប្រាកដ Theme ទាំងអស់ត្រូវទិញនោះទេ ព្រោះមាន Theme ខ្លះទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយ Theme មិនគិតថ្លៃខ្លះក៏មិនប្រាកដថាមានជម្រើសគ្រប់ដែរ។

អត្តបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីរប្រៀទាញយក Theme សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមបន្ទាប់ពីអ្នកចូល(Dashbooard)៖

dashboard-wordpress

dashboard-wordpress1

dashboard-wordpress3

activate-wordpress

បន្ទាប់ពីអ្នកចុច Activate រួចហើយអ្នកនឹងទទួលបាន Theme មួយឈ្មោះ “Sydney”។

TECHFREE នឹងបង្ហាញអ្នកពី Theme ចំនួន៥ ដែរពេញនិយមហើយទាញយកមកប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅមាន Theme ជាច្រើនទៀតដោយអ្នកអាចស្វែងរកដោយខ្លូនងឯ៖

Sydney

2016-09-26_10-33-10

គេហទំព័រគំរូ: បង្ហាញ

Rocked

rocked-theme

គេហទំព័រគំរូ: បង្ហាញ

Llorix One Lite

llorix-one-lite-theme

គេហទំព័រគំរូ: បង្ហាញ

AccessPress Parallax

accesspress-parallax

គេហទំព័រគំរូ: បង្ហាញ

OnePress

onepress

គេហទំព័រគំរូ: បង្ហាញ