របៀប​ Upload File ជាមួយភាសា PHP

2017-05-09 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរៀប Upload File   ដោយប្រើជាមួយភាសា PHP ហើយ ការ Upload File វាក៏មានសារះសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការ Develop Website។ខាងក្រោមនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការ Upload File នេះ៖

ការសិក្សាលើ Eloquent Model Laravel

2017-03-18 Khemarak In

អត្ថបទនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Eloquent Model ក្នុង Laravel framework ។ Eloquent​ Model គឺយើងប្រើវាសំរាប់ interact ទៅលើ Database or Table របស់យើង ហើយ យើងក៏ធ្វើការទាញ data យកមកដាក់លើ Website ឬ លុប Data នឹង Edit Data ជាដើម។ដូចនេះដើម្បីបង្កើត  Eloquent Model សូមចូលទៅកាន់ Command ដូចបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖

របៀបបង្កើត Database Migration Laravel

2017-03-15 Khemarak In

នៅក្នងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Database Migration ក្នុងភាសា Laravel។  Migration គឺជា Control សំរាប់ Database របស់យើងដើម្បីអោយយើងងាយស្រូលក្នុងការ​បង្កើត Table ឬក៏បន្ថែក Column នឹងងាយស្រូលក្នុងការចែករំលែក Database Schema ទៅកាន់មិត្តភក្ក ឬ Developer ដ៏ទៃទៀត។ 

ការប្រើប្រាស់ Route ក្នុង Larave framework

2017-03-03 Khemarak In

អត្ថបទនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Route ក្នុង Laravel framework ។ Route គឺវាមានលក្ខណះសំខាន់ណាស់សំរាប់ Laravel framework ពីព្រោះវាជាអ្នកកំណត់នៅពេលដែលយើងធ្វើ request root directory website​  ថាតើត្រូវបង្ហាញ Page មួយណា ចឹងហើយ Route គឺជាអ្នកកំនត់ហើយទីតាំងរបស់ Rout គឺស្ថិតនៅក្នុង៖

ការសិក្សាលើ Process និង Project Structure Laravel

2017-03-01 Khemarak In

អត្ថបទនេះគឺនិយាយទៅលើ Process និង Project Structure Laravel ហើយចំនុចមុនៗក៏បានបង្ហាញលោកអ្នកអំពី របៀបដំឡើង Laravel Framework Laravel នេះផងដែរ។ Laravel គឺជា Open Source PHP  Application Framework  ដែលមានលក្ខណះ MVC ​។ Laravel framework ត្រូវបានគេចាត់ទុក្ខជា Framework ដែលល្បីជាងគេក្នុងចំនោម Framework ល្បីៗជាច្រើនដូចជា៖ Syfony, Zend, Slim, micro, kohana, CodeIgniter , Yii…។​ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអំពី […]

របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

2017-02-06 techfree

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree សូមបង្ហាញបន្ថែមនូវរបៀបប្រើប្រាស HTML Syntax ដែល Techfree ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមក់ហើយកាលពីអត្ថបទមុន។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Techfree និងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Syntax :<a href=”url”> link text </a>  មួយទៀតដែលគេប្រើវាសម្រាប់ភ្ជាប់ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតនៅក្នុង ឬក្រៅទំព័រ ឬសម្រាប់ភ្ជាប់ពី ទំព័រមួយទៅទំព័រមួយទៀតដោយប្រើប្រាស់ Tag <a>​ ។ យើងអាចចុចលើតំណភ្ជាប់ណាមួយដើម្បីឲ្យវាទៅបើកឯកសារផ្សេងទៀតដែលមានតំណភ្ជាប់ជាមួយវា ឬ គ្រានតែយើងយក mouse ទៅដាក់លើតំណភ្ជាប់ណាមួយវានិងបង្ហាញនូវឈ្មោះ ទីតាំងដែលយើងចង់ឲ្យវាទៅបើកនោះ។

របៀបបង្កើត Hover Effect ជាមួយភាសា jquery

2017-01-26 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree និយាយពីការប្រើប្រាស់ស្ទាយ Hover Effect  នៅលើគេហទំព័រ ដូចជាការកំនត់រូបភាពអោយមានលក្ខណះប្រែប្រួល នឹងការផ្លាស់ប្តូរូបរាងនៃទ្រង់ទ្រាយរូបភាព។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរ Techfree នឹងធ្វើលើកយកស្ទាយ hover effect​​ មួយចំនួនដោយប្រើភាសា jquery បូកបញ្ចូលជាមួយភាសា css មក បង្ហាញជូន លោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

2017-01-17 techfree

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមកហើយនូវការប្រើប្រាស់ HTML Syntax មួយចំនួន។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Techfree និងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Syntax : <img src=”url” alt=”text”>  មួយទៀតដែលគេប្រើវាសម្រាប់កំណត់ទៅលើរូបភាពនៅក្នុង HTML ។  រូបភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរចនាវេបសាយ ប្រសិនបើនៅក្នុងវេបសាយមួយមិនបានយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់រូបភាពទេនោះ វេបសាយនោះនឹងមិនភាពទាក់ទាញឡើយ។ មួយវិញទៀតរូបភាពក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបកស្រាយនូវចំណុចស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលអ្នកសរសេរអត្ថបទមិនអាចបកស្រាយបាន។

របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

2017-01-15 techfree

យើងដឹងហើយថា HTML គឺជាគ្រោងឆ្អឹងក្នុងការបង្កើត គេហទំព័រ ដែលក្នុងនេះមាន រូបមន្ត(Syntax) នឹង ធាតុផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា <h1>…</h1>, <p>…</p>, <div>…</div>… ។ល។ Techfree សូមបង្ហាញអំពី ការប្រើប្រាស់ Syntax និងធាតុ មួយចំនួនរបស់ HMTL ដើម្បីជាគន្លឺះមួយក្នុងការសិក្សារ។

របៀបប្រើប្រាស់​​ HTML Formatting

2017-01-12 techfree

អត្តបទនេះ Techfree និយាយអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ HTML  formatting ។ HTML  formatting គឺជាការកំណត់នឹងការរចនាទៅលើអក្សរនៅក្នុង HTML។ ប្រសិនបើយើងចង់សរសេរអត្តបទឲ្យបានស្អាតនិងងាយស្រួលមើលនៅក្នុងHTML នោះយើងត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់នូវ HTML Formatting មួយចំនួនដូចជា ការដាក់ឲ្យអក្សរដិត អក្សរទ្រេត មានគុសបន្ទាតពីក្រោមអក្សរ អក្សរតូច អក្សរធំជាដើម។

1 2 3 7