ការរចនា

របៀប​ Upload File ជាមួយភាសា PHP

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរៀប Upload File   ដោយប្រើជាមួយភាសា PHP ហើយ ការ Upload File វាក៏មានសារះសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការ Develop Website។ខាងក្រោមនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការ Upload File នេះ៖

ការរចនា

ការសិក្សាលើ Eloquent Model Laravel

អត្ថបទនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Eloquent Model ក្នុង Laravel framework ។ Eloquent​ Model គឺយើងប្រើវាសំរាប់ interact ទៅលើ Database or Table របស់យើង ហើយ យើងក៏ធ្វើការទាញ data យកមកដាក់លើ Website ឬ លុប Data នឹង Edit Data ជាដើម។ដូចនេះដើម្បីបង្កើត  Eloquent Model សូមចូលទៅកាន់ Command ដូចបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖

ការរចនា

របៀបបង្កើត Database Migration Laravel

នៅក្នងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Database Migration ក្នុងភាសា Laravel។  Migration គឺជា Control សំរាប់ Database របស់យើងដើម្បីអោយយើងងាយស្រូលក្នុងការ​បង្កើត Table ឬក៏បន្ថែក Column នឹងងាយស្រូលក្នុងការចែករំលែក Database Schema ទៅកាន់មិត្តភក្ក ឬ Developer ដ៏ទៃទៀត។ 

ការរចនា

ការប្រើប្រាស់ Route ក្នុង Larave framework

អត្ថបទនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Route ក្នុង Laravel framework ។ Route គឺវាមានលក្ខណះសំខាន់ណាស់សំរាប់ Laravel framework ពីព្រោះវាជាអ្នកកំណត់នៅពេលដែលយើងធ្វើ request root directory website​  ថាតើត្រូវបង្ហាញ Page មួយណា ចឹងហើយ Route គឺជាអ្នកកំនត់ហើយទីតាំងរបស់ Rout គឺស្ថិតនៅក្នុង៖

ការរចនា

ការសិក្សាលើ Process និង Project Structure Laravel

អត្ថបទនេះគឺនិយាយទៅលើ Process និង Project Structure Laravel ហើយចំនុចមុនៗក៏បានបង្ហាញលោកអ្នកអំពី របៀបដំឡើង Laravel Framework Laravel នេះផងដែរ។ Laravel គឺជា Open Source PHP  Application Framework  ដែលមានលក្ខណះ MVC ​។ Laravel framework ត្រូវបានគេចាត់ទុក្ខជា Framework ដែលល្បីជាងគេក្នុងចំនោម Framework ល្បីៗជាច្រើនដូចជា៖ Syfony, Zend, Slim, micro, kohana, CodeIgniter , Yii…។​ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអំពី […]

ការរចនា

របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree សូមបង្ហាញបន្ថែមនូវរបៀបប្រើប្រាស HTML Syntax ដែល Techfree ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមក់ហើយកាលពីអត្ថបទមុន។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Techfree និងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Syntax :<a href=”url”> link text </a>  មួយទៀតដែលគេប្រើវាសម្រាប់ភ្ជាប់ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតនៅក្នុង ឬក្រៅទំព័រ ឬសម្រាប់ភ្ជាប់ពី ទំព័រមួយទៅទំព័រមួយទៀតដោយប្រើប្រាស់ Tag <a>​ ។ យើងអាចចុចលើតំណភ្ជាប់ណាមួយដើម្បីឲ្យវាទៅបើកឯកសារផ្សេងទៀតដែលមានតំណភ្ជាប់ជាមួយវា ឬ គ្រានតែយើងយក mouse ទៅដាក់លើតំណភ្ជាប់ណាមួយវានិងបង្ហាញនូវឈ្មោះ ទីតាំងដែលយើងចង់ឲ្យវាទៅបើកនោះ។

ការរចនា

របៀបបង្កើត Hover Effect ជាមួយភាសា jquery

អត្ថបទនេះ Techfree និយាយពីការប្រើប្រាស់ស្ទាយ Hover Effect  នៅលើគេហទំព័រ ដូចជាការកំនត់រូបភាពអោយមានលក្ខណះប្រែប្រួល នឹងការផ្លាស់ប្តូរូបរាងនៃទ្រង់ទ្រាយរូបភាព។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរ Techfree នឹងធ្វើលើកយកស្ទាយ hover effect​​ មួយចំនួនដោយប្រើភាសា jquery បូកបញ្ចូលជាមួយភាសា css មក បង្ហាញជូន លោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

ការរចនា

របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមកហើយនូវការប្រើប្រាស់ HTML Syntax មួយចំនួន។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Techfree និងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Syntax : <img src=”url” alt=”text”>  មួយទៀតដែលគេប្រើវាសម្រាប់កំណត់ទៅលើរូបភាពនៅក្នុង HTML ។  រូបភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរចនាវេបសាយ ប្រសិនបើនៅក្នុងវេបសាយមួយមិនបានយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់រូបភាពទេនោះ វេបសាយនោះនឹងមិនភាពទាក់ទាញឡើយ។ មួយវិញទៀតរូបភាពក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបកស្រាយនូវចំណុចស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលអ្នកសរសេរអត្ថបទមិនអាចបកស្រាយបាន។

ការរចនា

របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

យើងដឹងហើយថា HTML គឺជាគ្រោងឆ្អឹងក្នុងការបង្កើត គេហទំព័រ ដែលក្នុងនេះមាន រូបមន្ត(Syntax) នឹង ធាតុផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា <h1>…</h1>, <p>…</p>, <div>…</div>… ។ល។ Techfree សូមបង្ហាញអំពី ការប្រើប្រាស់ Syntax និងធាតុ មួយចំនួនរបស់ HMTL ដើម្បីជាគន្លឺះមួយក្នុងការសិក្សារ។

ការរចនា

របៀបប្រើប្រាស់​​ HTML Formatting

អត្តបទនេះ Techfree និយាយអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ HTML  formatting ។ HTML  formatting គឺជាការកំណត់នឹងការរចនាទៅលើអក្សរនៅក្នុង HTML។ ប្រសិនបើយើងចង់សរសេរអត្តបទឲ្យបានស្អាតនិងងាយស្រួលមើលនៅក្នុងHTML នោះយើងត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់នូវ HTML Formatting មួយចំនួនដូចជា ការដាក់ឲ្យអក្សរដិត អក្សរទ្រេត មានគុសបន្ទាតពីក្រោមអក្សរ អក្សរតូច អក្សរធំជាដើម។