របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមកហើយនូវការប្រើប្រាស់ HTML Syntax មួយចំនួន។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Techfree និងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Syntax : <img src=”url” alt=”text”>  មួយទៀតដែលគេប្រើវាសម្រាប់កំណត់ទៅលើរូបភាពនៅក្នុង HTML ។  រូបភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរចនាវេបសាយ ប្រសិនបើនៅក្នុងវេបសាយមួយមិនបានយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់រូបភាពទេនោះ វេបសាយនោះនឹងមិនភាពទាក់ទាញឡើយ។ មួយវិញទៀតរូបភាពក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបកស្រាយនូវចំណុចស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលអ្នកសរសេរអត្ថបទមិនអាចបកស្រាយបាន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ Syntax : <img src=”url” alt=”text”>  រួមនិងធាតុមួយចំនួន៖

img_t

ទម្រង់ទូទៅ <img src=”url” alt=”text”>

ដើម្បីដាក់រូបភាពនៅក្នុង HTML page បានយើងត្រូវ ប្រើប្រាស់ Tag <img>។

Attribute ដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយវាមានដូចជា៖

  • src=”url” សម្រាប់បង្ហាញប្រាប់ទីតាំងរូបភាពដែលត្រូវទាញយកមកប្រើប្រាស់។
  • alt=”text” សម្រាប់បង្ហាញជំនួសរូបភាពនៅពេលដែល src=”url” រកមិនឃើញ។
  • width=”…” សម្រាប់ដាក់កម្ពស់ឲ្យរូបភាព (គិតជា px ឬ %)។
  • height=”…” សម្រាប់ដាក់ប្រវែងបណ្ដោយឲ្យរូបភាព (គិតជា px ឬ %)។
  • border=”…” សម្រាប់ដាក់ស៊ុមជុំវិញរូបភាព  (គិតជា px) ។
  • vspace=”…” សម្រាប់ដាក់គម្លាតផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមរូបភាព (គិតជា px)។
  • hspace=”…” សម្រាប់ដាក់គម្លាតផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំរូបភាព (គិតជា px)។

លទ្ធផល៖

ក្រោយពីសរសេរ កូដខាងលើរួចមកយើងនិងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

ing_r