ការដាក់ Templates ដែលមាន Style ស្រាប់ៗ នៅក្នុង​ Laravel (ត)

នៅក្នុងអត្ថបទនេះTechfree នឹងនិយាយអំពីការដាក់ Templates ដែលមាន Style ស្រាប់ៗ នៅក្នុង​ Laravel  ដូចដែលបានសន្យារកាលពីអត្ថបទ ស្វែងយល់ពី Layout (Blade Templates) នៅក្នុង Laravel Framework បន្តពីអត្ថបទមុន។

សូមចូលទៅកាន់ https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-sb-admin/archive/gh-pages.zip ដើម្បីធ្វើការ Download។

បន្ទាប់មកសូមធ្វើការ Extract file នៅក្នុង Folder ណាមួយក៏បាន​។

នៅក្នុ Project សូមធ្វើការរៀប Folder ដើម្បីដាក់ Style របស់ Template ដែលយើងបាន Download រួចមកហើយ។

ឧទាហរណ៍៖​​​ ​

Techfree បាន Extract នៅក្នុង C:\Users\MVC\Desktop\Article Teachfree\New folder\startbootstrap-sb-admin-gh-pages ហើយនៅក្នុង Project បានបង្កើត Folder មួយដែលមានឈ្មោះ  theam/assets នៅក្នុង folder public ហើយ Copy File ដែលមានទាក់ទង់នឹង ​Style របស់ Template ដាក់ចូលទៅក្នុង Folder ដែលមានឈ្មោះ theam/assets។

សូមមើលរូប៖

នៅក្នុង Folder ដែលយើងបាន Download សូមបើក File blank.html បន្ទាប់មក សូមចុច Right Click -> View page source ឫ ក៏ចុច Short Cut Key “Ctrl U”

សូមមើលរូប៖

ចុច Short Cut key Ctrl A ដើម្បី Select បានទាំងអស់

នៅក្នុង Project បង្កើត​ master_layout.blade.php កន្លែង D:\Freelancer\e-khmer\resources\views\layout\ Past code ដែលយើងបាន Copy ពី ិblank.html​ ។

បន្ទាប់មកសូមធ្វើការកំណត់ Layout ដូចដែល Techfree បានបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទ ស្វែងយល់ពី Layout (Blade Templates) នៅក្នុង Laravel Framework រួចមកហើយ។

ចំណាំ៖ នៅក្នុង Laravel  មាន asset​ សម្រាប់ Generate a URL for an asset using the current scheme of the request (HTTP or HTTPS):។

សូមមើលរូប៖

បង្កើត home.blade.php នៅក្នុង views បន្ទាប់មកធ្វើការហៅ Layout ចេញពី master_layout.blade.php  ដូចរូប៖

បន្ទាប់យើងធ្វើការ Run http://localhost:8000/home វានឹងចេញដូចរូបខាងក្រោម៖

នៅអត្ថបទបន្ទាប់ Techfree នឹងបង្ហាញពីការយកទិន្នន័យចេញពី Database ដែលបន្តជាមួយ Project ខាងលើ។