របៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ទិន្នន័យ ក្នុងPHP ភ្ជាប់ជាមួយ Database

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប បង្កើត លុប កែប្រែ ទិន្នន័យជាមួយ PHP។ មុនចូលទៅ ដល់កូដខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជា PHP។ PHP ជាភាសា Programming  ដែលគេនិយមប្រើជាងគេមួយ  សម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រមិនតែប៉ុន្នោះ PHP  មានលក្ខណះជា Dynamic ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើ HTML។ 

១)ការបង្កើត Connection.php ភ្ចាប់ទៅកាន់ Mysql

connection

២) ការបង្កើតទិន្នន័យជាមួយ (PHP)

  • បង្កើតឯកសារមួយឈ្មោះថា index.php ហើយធ្វើការសរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

code_step1
code_step2
code_step3
code_step4
code_step5

  • បង្តើតឯកសារមួយឈ្មោះថា insert.php រួចធ្វើការសរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

code_for_insert

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

result_insert

៣) ការលុបទិន្នន័យជាមូយ (PHP)

  • យើងធ្វើការបង្កើតឯកសារថ្មីមួយឈ្មោះថា delete.php រួចធ្វើការសរសេរកូដដើម្បីធ្វើការលុបទិន្នន័យចេញពី មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database)

code_for_delete

៤) ការកែប្រែទិន្នន័យជាមួយ (PHP)

  • យើងធ្វើការបង្កើតឯកសារថ្មីមួយឈ្មោះថា update.php រួចធ្វើការសរសេរកូដដើម្បីធ្វើការកែប្រែទិន្នន័យ

code_for_update

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

update_result