ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពី Layout (Blade Templates) នៅក្នុង Laravel Framework

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការកំណត់ Layout Tempalte ឫយើងហៅថា Blade Tempalte នៅក្នុង Laravel Framework ។ Blade ត្រូវបានធ្វើការ Compile ជាមួយ PHP Code ធម្មតា​រហូតទាល់តែវាត្រូវបានដំណើរការចប់ ។ Blade view file  .blade.php   ត្រូវបានគេហៅថាជា extension ឫ ជា​ប្រភេទ File ដែលបាន Store ទុកនៅក្នុង resources/views File។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី DomCrawler Component នៅក្នុង Symfony 3

DomCrawler Component​ គឺជា Component មួយក្នុងចំណោម Component ផ្សេងៗទៀតរបស់ Symfony។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពី ការតម្លើង ការប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាធ្វើការបកស្រាយលើមុខងារមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង DomCrawler Component។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការសិក្សាអំពី Tab Insert

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab Home របស់ MS Office Excel និងការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅលើ Tab Home ហើយនៅ​លើ Tab Insert វិញតើវានឹងមានអ្វីប្លែកខុសពី Tab Home តេាះមកសិក្សាវាទាំងអស់គ្នា ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី YAML Component នៅក្នុង Symfony3

តើ Yaml Component គឺជាអ្វី? នៅក្នុង Symfony Yaml component ញែក YAML strings ដើម្បីបម្លែងវាទៅជា PHP arrays និងជាអ្នក loads និង dumps YAML files។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការបម្លែង PHP arrays ទៅជា YAML strings បានផងដែរ។ YAML, YAML គឺមិនមែនជា Markup languages នោះទេ វាជា human […]

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការប្រកបនិងការឆែកវេយ្យាករណ៍

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅមេរៀនមុន ស្តីពីការស្វែង យល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ ប៊ូតុង Home, Insert, Design, Layout និងបង្ហាញពីរបៀប ​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់បង្ហាញ និង គន្លឹះមួយចំនួន នៅលើការ ប្រើប្រាស់ប៊ូតុង ទាំងអស់នេះ ហើយនៅក្នុងមេរៀនខ្ញុំនឹងលើយកពីការឆែកវេយ្យាករណ៍ និងការកែនូវអក្ខរាវិរុទ្ធ ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការណែនាំការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel 2016 (បញ្ចប់)

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពីសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួន នៅលើកម្មវិធី MS Office Excel ពីរបៀបបើក និងផ្ទាំងមួយចំនួនរបស់ MS Excel ហើយនិងការសិក្សាពី Tab របស់ MS Office Excel តើវាមានអ្វីខ្លះ? ចូរធ្វើការតាមដាននិងសិក្សាទាំងអស់គ្នាណា៎ ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី ExpressionLanguage Component នៅក្នុង Symfony3

ExpressionLanguage component ផ្ដល់នូវ engine ដែលអាច compile និងវាយតម្លៃទៅលើ expressions បាន។ Expression គឺជា one-liner មួយដែលអាច return នូវតម្លៃ (ភាគច្រើន ក៏ប៉ុន្តែមិនមានដែនកំណត់, Booleans)។ បន្ទាប់ពីអានអត្ថបទមួយនេះចប់ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមមួយទៀតអំពី component នៅក្នុង symfony នោះគឺ ExpressionLanguage Component ដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតអំពីវា ដូចជាការតម្លើង និងការប្រើប្រាស់ជាដើម។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ដោះស្រាយបញ្ហា jQuery មិនដំណើរនៅលើ Electron

jQuery គឺជា Library ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Web។ ថ្វីត្បិតតែ Electron អនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសា Web ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី Desktop ប៉ុន្តែមានចំនុចខ្លះអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលធ្លាប់ប្រើលើកម្មវិធី Web ទាំងស្រុងនោះទេ។ ជាក់ស្តែងការតម្លើង jQuery នៅលើ Electron មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការតម្លើងនៅលើកម្មវិធី Web ធម្មតា។​ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការតម្លើង jQuery នៅលើ Electron ដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា jQuery មិនដំណើរនៅលើ Electron។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការណែនាំការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel 2016

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfreeយើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុន ស្តីពី ការស្វែង យល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ ការប្រកប និងការឆែកវេយ្យាករណ៍ និងបង្ហាញពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់ បង្ហាញ និងគន្លឹះ មួយចំនួន ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងពាំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅកម្មវិធី Excel 2016 ថ្មីទាំងអស់គ្នា

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការបង្កើត Responsive Layout​ ជាមួយនឹង Vaadin

នៅក្នុងមេរៀនមុន យើងបានសិក្សារួចមកហើយនូវការប្រើប្រាស់  Cascading Style Sheet (CSS)ដែលត្រូវ បានប្រើសំរាប់រចនាគេហទំព័រ រួមជាមួយនឹង Vaadin ។ ចំនែកឯនៅក្នុងមេរៀននេះ TechFree នឹងលើកយក នូវការប្រើប្រាស់ CSS ក្នុងការបង្កើត Layout ដដែល ប៉ុន្តែ យើងបង្កើតវាឲ្យមានទម្រង់ទៅតាមរូបរាងនៃ ឧបករណ៏ រឺហៅថា Responsive Layout ។