ការសិក្សាអំពី Tab Insert

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab Home របស់ MS Office Excel និងការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅលើ Tab Home ហើយនៅ​លើ Tab Insert វិញតើវានឹងមានអ្វីប្លែកខុសពី Tab Home តេាះមកសិក្សាវាទាំងអស់គ្នា ។

) Tab Insert គឺជា Tab មួយប្រើសម្រាប់អោយយើងអាចសង់ជាតារាង (Table), គូសរូបភាព (Drawing), ការទាញយកជារូបភាពផ្សេងៗមកដាក់លើកម្មវិធី។ ហើយនៅលើ Tab នេះយើងសិក្សាតែ ៥ ព្រេាះវាមានសារៈ​សំខាន់​សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់វារាល់ថ្ងៃ ។ Tab ទាំង៥ នេាះមានដូចជា៖ Table, Illustration, Text, Chart and Symbol ។ តេាះមកសិក្សា ប្លុកទាំង៥ នៅលើ Tab Insert ទាំងអស់គ្នា ។

.) Table ប្លុក Table គឺជាប្លុកមួយដែលអាចអោយយើងអាចសង់ចេញជាតារាងនៅលើ Cell បាន

(ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

.) Illustration ប្លុក Illustrationគឺជាប្លុកមួយដែលអាចដាក់រូបភាពដែលវាមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី​ហើយ​វា​អាចគូសចេញជាបន្ទាត់ផ្សេងទៀតបាន។ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

) របៀបដាក់រូបភាព

ចំពោះការដាក់រូបភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Excel​ 2016 នេះវាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងកម្មវិធី Word 2016 ដែរគឺយើង ចុចលើប៊ូតុង Insert ហើយចុចលើ Picture ដែលបានបង្ហាញរួចមកហើយនៅរូបភាពខាងលើ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

រួចជ្រើសរើស Drive ណាមួយដែលមានរូបភាព បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសរូបភាពរួចរាល់ហើយ ចុចយក Insert ជាការស្រេច ពេលយើងនឹងបានរូបភាពមួយ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

) របៀបប្រើប្រាស់ Shapes

យើងប្រើប្រាស់ Shapes ដើម្បីគូសចេញជារូបភាព បង្កើតជារូបភាព គូសជានិមិត្តសញ្ញា និងមានចំនុចជាច្រើន ដែលត្រូវមានការស្វែងយល់ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

) ការប្រើប្រាស់ SmartArt

តើគេប្រើប្រាស់ SmartArt ដើម្បីអី្វ? គឺប្រើសម្រាប់ធ្វើជាបទបង្ហាញ និងធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គភាពមួយ។

(ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូត Click លើ SmartArt រួចជ្រើសរើសរូបភាពណាមួយនោះបន្ទាប់ចុចលើប៊ូតុង OK នៅពេលដែលវាបង្ហាញ​រូបរាងដោយគ្រាន់តែចុច Mouse ខាងឆ្វេងពីរដង ឬ Double Click នោះវានឹងបង្ហាញរួចចុចលើ ​ ប៊ូតុង Design ដើម្បីជ្រើសរើស​ម៉ូតដែលមានលក្ខណៈជា 3D (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

) ការប្រើប្រាស់ Screenshot

ចុចលើប៊ូតុង Insert រួចចុចយក Screenshot បន្ទាត់មកជ្រើសរើសយក Screen Clipping (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

រួចយកមកគូសថតនៅលើផ្ទាំងការងាររបស់យើងជាការស្រេច(ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពី Screenshot រួច (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

នៅត្រង់ Corrections គឺប្រើសម្រាប់បន្ថែមបន្ថយពន្លឺទៅលើរូបភាពរបស់យើង

នៅត្រង់ Color គឺសម្រាប់ប្តូរម៉ូតរបស់រូបភាពទៅតាមពណ៌ដែលយើងចង់បាន

នៅត្រង់ Artistic Effects គឺសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងរូបភាពទៅតាមផ្ទាំង Effect របស់យើង

នៅត្រង់ចំណុច Picture Styles គឺជាផ្ទាំងមួយសម្រាប់ប្តូរម៉ូតរូបភាពអោយមានលក្ខណៈផ្សេងៗទៅតាមការចង់បានរបស់យើង ។