បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គបញ្ចប់)

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បាននិយាយពីការ បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ២)។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងរៀបរាប់បញ្ចប់អំពីការបង្កើត Logo ជាមួយកម្មវិធី GIMP។

ដំបូងអ្នកត្រូវធ្វើការតំឡើងកម្មវិធី GIMP នៅលើកំព្យូទ័ររបស់អ្នក បន្ទាប់មកដំណើរការកម្មវិធីនេះ។ រួចចុច File –> Create –> Logo ហើយជ្រើសរើសម៉ូដណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការបង្កើត Logo ទាំងនោះ៖

  • Newsprint Text

សូមធ្វើការកំណត់ចំពោះអក្សរ, ហ្វុងអក្សរ….. ដូចរូបខាងក្រោម រួចចុចប៊ូតុង OK ដើម្បីបង្កើត Logo៖

gimp-3

នោះអ្នកនឹងទទួលបាន Logo មួយដូចខាងក្រោម៖

gimp3-1

  • Particle Trace (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3-2

  • SOTA Chrome (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3-3

  • Speed Text (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3-4

  • Starscape (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3-5

  • Text Circle (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3-6

  • Textured (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3-7

  • Web Title Header (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3-8

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកអានទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាអានអត្ថបទរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំនឹងលើកយកចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនិង GIMP មកបង្ហាញនៅអត្ថបទក្រោយទៀត។ សូមជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា។