បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ២)

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បាននិយាយពីការ បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ១)។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងបន្តទៅវគ្គ ២ នៃការបង្កើត Logo ជាមួយកម្មវិធី GIMP។

ដំបូងអ្នកត្រូវធ្វើការតំឡើងកម្មវិធី GIMP នៅលើកំព្យូទ័ររបស់អ្នក បន្ទាប់មកដំណើរការកម្មវិធីនេះ។ រួចចុច File –> Create –> Logo ហើយជ្រើសរើសម៉ូដណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការបង្កើត Logo ទាំងនោះ៖

  • Chrome

សូមធ្វើការកំណត់ចំពោះអក្សរ, ហ្វុងអក្សរ….. ដូចរូបខាងក្រោម រួចចុចប៊ូតុង OK ដើម្បីបង្កើត Logo

gimp

នោះអ្នកនឹងទទួលបាន Logo មួយដូចខាងក្រោម៖

gimp

  • Comic Book (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp1

  • Cool Metal (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp2

  • Crystal (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp3

  • Frosty (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp4

  • Glossy (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp5

  • Glowing Hot (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp6

  • Gradient Bevel (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp7

  • Imigre-26 (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp8

  • Neon (ធ្វើការកំណត់ដូចខាងលើ)

gimp9