បង្កើត Menu ថ្មីដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង Electron

Menu គឺជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយអាចស្វែងរកជម្រើស និងមុខងារណាមួយដែលគេចង់ប្រើ។ វាក៏ជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងកម្មវិធី Web និងកម្មវិធី Desktop។ Electron បានផ្តល់ជម្រើសដល់សម្បូរបែបដល់អ្នកអភិវឌ្ឍក្នុងការបង្កើត Menu ថ្មីស្រឡាងជាមួយមុខងារថ្មី ឬហៅមុខងារដែលមានស្រាប់យកមកប្រើតែម្តង។

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការបង្កើត Menu សម្រាប់កម្មវិធី Desktop មួយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុង Electron។

index.html

menu1

main.js

menu2menu3menu4

  • accelerator: អ្នកអាចកំណត់ផ្លូវកាត់ (shortcuts) នៅត្រង់កន្លែងនេះ។
  • role: អ្នកអាចជម្រើសរើសមុខងារមួយដែលមានស្រាប់(ដូចជា undo, redo, close, minimize, copy, paste…) សម្រាប់ Sub Menu ដែលអ្នកចង់បង្កើត។
  • បន្ទាត់ទី49-51: គឺជាការបង្កើតមុខងារថ្មីសម្រាប់ Sub Menu មួយ ដោយមិនជ្រើសរើសមុខងារដែលមានស្រាប់ដូចខាងលើ។

style.css

menu5

package.json

menu6

លទ្ធផល៖

menu7