របៀបបង្កើត Database Migration Laravel

នៅក្នងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Database Migration ក្នុងភាសា Laravel។  Migration គឺជា Control សំរាប់ Database របស់យើងដើម្បីអោយយើងងាយស្រូលក្នុងការ​បង្កើត Table ឬក៏បន្ថែក Column នឹងងាយស្រូលក្នុងការចែករំលែក Database Schema ទៅកាន់មិត្តភក្ក ឬ Developer ដ៏ទៃទៀត។ 

I. របៀបបង្កើត Database លើ Wamp Server

II. របៀបភ្ជាប់ទៅកាន់ Database

ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ Database លោកអ្នកធ្វើការចូលទៅកាន់ File មួយឈ្មោះថា .env ​ រូចធ្វើការផ្តូរឈ្មោះ Database ដូចខាងក្រោម៖

III. របៀបបង្កើត Table ដោយប្រើ Command

យើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការបង្កើត Table ឈ្មោះថា product ដោយចូលទៅកាន់ CMD ដូចបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖
php artisan make:migration create_table_product –create=”product”

IV.ទៅតាំងរបស់ Table ដែលបានបង្កើត

ទីតាំងរបស់ Table ដែលបានបង្កើតគឺនៅក្នុង Folder: database/migrations/

នៅក្នុងនោះផងដែរមាន Default Function គឺមានពីរ function Up() នឹង Function down()។

  1. Function up() គឺសំរាប់បង្កើត Table មួយឈ្មោះថា product ដែលមាន default column id
  2. Function down()គឺសំរាប់ធ្វើការលុប Table

V. ការបន្ថែម Column Table 

VI.របៀប Generate table 

របៀប Generate table ដោយប្រើប្រាស់ Migration ដោយចូលទៅកាន់ CMD រូចប្រើ commond ដូចខាងក្រោម៖

cmd=>php artisan migrate

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការដំណើការ Command ខាងលើរូចនឹង table នឹង column នៅក្នុង Database របស់លោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖