របៀបបង្កើត​ Project និង រក្សា​ Project ក្នុង VB.NET(ភាគ១)

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការបង្កើត​ project នៅក្នុង Microsoft Visual Studio ដោយជ្រើសយកភាសា VB.NET សំរាប់សរសេរកម្មវិធី។

  • របៀបបង្កើត Project
  1. ចុចលើ visual Studio 2015 ជាមុនសិន
  2. ចុចលើ File ( Ctrl + N)> New Project

-Name: គឺជាឈ្មោះរបស់ Project

-Location: គឺជាទីតាំងសំរាប់ដាក់ Project ក្នុង កុំព្យូទ័រ របស់លោកអ្នក

-ចុចលើ OK

  • របៀបរក្សា Project
  1. ចុច លើ File Menu
  2. យកពាក្យថា Save Form ឬ Save All

  • លខ្ខណៈ Interface របស់ VB.NET

Form :គឺជាInterface មួយសំរាប់អោយយើង ធ្វើការ Design Graphic របស់កម្មវីធី

Toolbox: គឺជាឧបករណ៍សំរាប់អោយយើងធ្វើការ Design លើ Form

Property :គឺជាកន្លែងសំរាប់អោយយើងធ្វើការកំនត់នឹងកែប្រែនៅលើ Toolbox នីមួយៗ

Solution explore :គឺជាកន្លែងសំរាប់បង្ហាញ Project របស់យើង

  • របៀបកំណត់ការ Run Form មុនដំបូងគេ
  1. ចុចលើ Project Menu
  2. យកពាក្យ Window Application Property

3. ចុចត្រង់ Startup form រូចជ្រើសរើស Form ណាដែលលោកអ្នកចង់ Run ជាការស្រេច