ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការប្រើប្រាស់ Member of Class ក្នុង VB.NET

នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីកាការប្រើប្រាស់ Member of Class ហើយ Member របស់ Class នោះមានដូចជា Constructor, Inheritance, property , method , Field …ល។ ហើយក្នុងអត្ថបទនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយក Member មួយចំនូនបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចខាងក្រោម។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបបង្កើត File ហើយនឹង Directory ក្នុង VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត File ហើយនឹង Directory ក្នុងភាសា VB.NET។ VB.NET គឺអាចធ្វើការបង្កើត File ហើយនឹង Directory ដោយប្រើ FileStream Class , Stream Writer ហើយនឹង​​ Stream Reader ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការបង្កើត Procedure ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត Procedure ក្នុងភាសា VB.NET។ Procedure គឺជាកូដកម្មវីធីមួយដែលធ្វើការអនុវត្តន៏ភារកិច្ចជាក់លាក់ ឬ ទទួលតម្លៃមួយ។  វាអាចធ្វើការហៅចេញពី Procedure ផ្សេងទៀត។ នៅក្នុង Visual Basic 2015 មាន Procedure ពីរគឺ sub procedures ហើយ Function  procedure។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការប្រើ​ Method Built-in(Char Class និង Math Class)​​ក្នុង VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់អំពីការប្រើជាមួយ Method Built-in ក្នុងភាសា VB.NET ហើយនៅអត្តមុនក៏បាននិយាយរួចមកហើយអំពី Method Built-In នេះ​ក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយក Method Built-in(Char Class និង Math Class)​​ មកបង្ហាញជូនលោកអ្នកបន្តទៀតដូចខាងក្រោម៖

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការប្រើប្រាស់ Method Built-in ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់អំពីការប្រើជាមួយ Method ក្នុងភាសា VB.NET។​ Method គឺជាសមត្ថភាពមួយរបស់ class ដែលវាមានតួនាទីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយជាក់លាក់ ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបង្កើត Class Method​ ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត Class Method​ ហើយក្នុងអត្តមុន របៀបបង្កើត Class ក្នុងភាសា VB.NET  ក៏មានបង្កើត class method​ Class នោះដែរ។ ​Method របស់​ Class ជា​ Sub Procedure ឬ Function Procedure ដែលបង្កើត នៅក្នុង Class ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការប្រើប្រាស់ជាមួយ Hash Table ក្នុង VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Hash Table។ Hash Table មានលក្ខណៈដូចទៅនឹង ArrayList ដែរ ប៉ុន្តែវាអនុញ្ញាត្តិអោយយើងអាច Access ធាតុដោយប្រើ ប្រាស់ Key រាល់ធាតុនីមួយៗ ត្រូវតែមានតំលៃ (Value) និង keyក្នុងបណ្តុំcollection។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបបង្កើត Class ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត Class ក្នុងភាសា VB.NET។ Class គឺជាពុម្ពគំរូដែលកំណត់ទំរង់ Object ។ ចំណែកឯ object ជា Instance នៃ Class ។ លោកអ្នកធ្លាប់បានឃើញនិងប្រើប្រាស់វានៅមេរៀនមុនៗរួចមក ហើយដូចជាការបង្កើត Form Object ក៏ជា Class មួយដែរ ប៉ុន្តែគេហៅវាថា Object ក្រៅពី Form នៅមាន object ផ្សេងៗទៀតដូចជា Controls ។

ព័ត៌មាន

Control Statements-Select Case ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Select Case ក្នុង VB.NET។ Select Case គឺប្រើសម្រាប់សិក្សាលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗគ្នាក្នុង expression តែមួយ ដើម្បីបង្កើត Selection Statement។ Select Case អាចសិក្សាបានតែមួយ expression ប៉ុណ្ណោះ។ តម្លៃនៃ case និមួយៗមិនអាចដូចគ្នាទេ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

Control Statements – if-elseif-else ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Control Statements – Selection ក្នុងភាសា VB.NET។ គ្រប់ភាសាសរសេរកម្មវិធី ក៏ដូចជាការបង្កើតកម្មវិធីគឺតែងតែមានការពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងការសិក្សាលក្ខខ័ណ្ឌ។