ការបង្កើត Procedure ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត Procedure ក្នុងភាសា VB.NET។ Procedure គឺជាកូដកម្មវីធីមួយដែលធ្វើការអនុវត្តន៏ភារកិច្ចជាក់លាក់ ឬ ទទួលតម្លៃមួយ។  វាអាចធ្វើការហៅចេញពី Procedure ផ្សេងទៀត។ នៅក្នុង Visual Basic 2015 មាន Procedure ពីរគឺ sub procedures ហើយ Function  procedure។

I. Sub Procedure 

​Sub Procedure គឺជា Statement ទាំងឡាយណាដែលមានមុខងារធ្វើការជាក់លាក់ណាមួយ ហើយ Sub Procedure គឺគ្មាន Return type ទេ។

ចំនាំៈ modifiers  អាចជា Private, public, protected, Friend..

ឧទាហរណ៍ៈ

II. Function Procedure 

function procedure វាក៏ជា Procedure មួយដែរប៉ុន្តែវាអាចធ្វើការផ្តល់តម្លៃទៅអោយគេបាន។

ឧទាហរណ៍ៈ

III. Parameter 

នៅក្នុង Procedure បានបែងចែក Parameter ចេញជាពីរប្រភេទគឺ ByVal និង ByRef ។

  1. Key Word “ByVal”គឺនៅពីមុខ Parameter មានន័យថាតម្លៃ Copy របស់ Arguments ហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់តំលៃដើមទេ។
  2. Key Word “ByRef” គឺនៅពីមុខ Parameter ហើយរាល់ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃគឺប៉ះពាល់ដល់តម្លៃដើម។

ឧទាហរណ៏៖ ByVal parameter 

លទ្ថផលខាងលើនឹងបង្ហាញ