របៀបតម្លើងនិងប្រើប្រាស់ Symfony Component

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅលើ project ថ្មី(រឺក៏មាន project រួចហើយ) ដែលនឹងប្រើនូវ components មួយរឺច្រើន គឺមានវិធីដែលងាយស្រួលបំផុតក្នុងការរួមបញ្ចូលអ្វីផ្សេងៗនោះគឺ Composer ។ Composer មានលក្ខណៈឆ្លាតវៃក្នុងការដោនឡូដនូវ component(s) ដែលអ្នកត្រូវការនិងយកចិត្តទុកដាក់នូវការ load ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចនេះហើយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នូវ libraries បានភ្លាមៗ។

នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងនាំអ្នកអោយស្វែងយល់អំពី ការប្រើប្រាស់ The Finder Component បើទោះជាវាត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់ទៅកាន់ component ណាមួយ។

១) ការប្រើប្រាស់ Finder Component

ក) ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែបង្កើត project ថ្មី គឺត្រូវបង្កើត directory ទទេរសម្រាប់វា

ខ) បើកនូវ terminal និងប្រើ​ Composer ដើម្បីចាប់យកនូវ library។

ឈ្មោះ symphony/finder គឺបានសរសេរនៅលើបង្អស់នៃ ឯកសារ សម្រាប់ component អ្វក៏ដោយអោយតែត្រូវការ។

គ) សរសេរកូដ!

ពេលដែល Composer បានដោនឡូដ component(s) ហើយ អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការគឺត្រូវបញ្ចូលនូវ vendor/autoload.php file ដែលបានបង្កើតដោយ Composer។ file មួយនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់នូវការ load ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃ libraries ដូចនេះអ្នកអាចប្រើពួកវាបានភ្លាមៗ៖

២) ការប្រើប្រាស់ Components ទាំងអស់

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើនូវ Symfony Components ទាំងអស់នោះ អ្នកអាចបញ្ចូលនូវ symfony/symfony package ជំនួសអោយការបន្ថែមនូវ component ម្ដងមួយៗ៖

ហើយវាក៏អាចបញ្ចូលនូវ Bundle និង Bridge libraries បានផងដែរនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ។