ស្វែងយល់ពីការ Embed Resource និងការដាក់ Link នៅក្នុង Vaadin

Embedded Resource គឺជាការ store file រឺ link ហើយបង្ហាញនៅលើ browser របស់ខ្លួន ដែលយកចេញពី  Resource  ណាមួយ ។  ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Embed Resource និង ការដាក់ Link ទៅកាន់ URL ណាមួយដែលនៅលើ Browser នៅក្នុង Vaadin។

១) ការសរសេរកូដ

មុននឹងធ្វើការសរសេរកូដបានយើងត្រូវ Import Libraries ជាមុនសិន រួចបន្ទាប់មក យើងធ្វើការ​សរសេរកូដ​ ។ សូមមើលរូបខាងក្រោម ៖

២) លទ្ធផល

បន្ទាប់ពីការសរសេរកូដរួច យើងនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖