របៀបតម្លើង និងប្រើប្រាស់ Zimbra Mail Server នៅលើ CentOS 6

aaZimbra Mail Server ជាប្រភេទ Rich Interface Mail Server និងមានមុខងារច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់និងងាយស្រួលសម្រាប់ Sysadmin ប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជា Email Server ដែលមានប្រើប្រាស់ Domain ច្រើនឬក្រុមហ៊ុនច្រើនផ្សេងៗគ្នា។Zimbra Mail Server មួយអាចមាន Domain នៅលើវារាប់រយ និងអាច មាន username រាប់ពាន់នៅក្នុង Domain និមួយៗ។

ខាងក្រោមនេះជាការតម្លើង Zimbra Mail ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅលើ CentOS 6

ចំពោះតម្រូវការម៉ាស៊ីន CPU: 1×2 core, RAM: 4GB, HDD: >30GB

តែត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានរៀបចំ DNS Server រួចជាស្រេច

25

អ្នកអាចបង្កើត DNS និង MX Record ដូចក្នុងរូបខាងក្រោមនេះបាន

26

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវដោនឡូត Zimbra Mail Server ចេញពីវេបសាយរបស់ Zimbra ដោយជ្រើសរើសយកអោយត្រូវជាមួយ CentOS 6/Redhat 6 នៅក្នុងតំណរនេះ ZIMBRA 

បន្ទាប់ពីដោនឡូតបានហើយអ្នកអាច Extract វា

extract

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវ តម្លើង nc package

yum  -y install nc

នៅពេលដែលអ្នកតម្លើងរួចហើយអ្នកត្រូវចូលទៅកែ DNS របស់អ្នកដើម្បីអោយវា Point ទៅកាន់ DNS Server ដែលត្រឹមត្រូវ

33

34

35

ដល់ចំនុចចុងក្រោយអ្នកត្រូវចុចលេខ ៣ និង លេខ ៤ ដើម្បីចូលទៅកែប្រែ password admin ដើម្បីទុកសម្រាប់ Login ទៅប្រើប្រាស់តាម Web។ពត៏មានទាំងនេះមានសារះសំខាន់ណាស់ព្រោះថាវាមាន port number អោយយើងដឹងនិងសម្រាប់ Login

ដូចជា admin@ns2.techfree.info ដោយសារ Server នេះមានឈ្មោះថា ns2.techfree.info

36

37

38

39

 

ចុងក្រោយអ្នកអាច Login ចូលទៅប្រើប្រាស់បានហើយដោយ login ជា Admin ដើម្បី Add domain និង add user email ជាដើម។

40

ពេលនេះអ្នកអាចបង្កើត Domain ថ្មីមួយទៀតបានដូចជា e-khmer.com ជាដើមដោយធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ

41

42

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចចូលទៅបង្កើត Domain សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើ Zimbra Mail Server បាន។

43

បន្ទាប់មកអ្នកអាចបង្កើត username@domain បានហើយធ្វើដូចរូបខាងក្រោមនេះ

44

បន្ទាប់មកអ្នកអាច login ចូលទៅប្រើប្រាស់បានហើយដោយអាច login ដោយប្រើប្រាស់ username and password ដែលយើងបានបង្កើតពីខាងលើ និងសាកផ្ញើ Email ចេញទៅ user មួយទៀតនៅ domain E-khmer.com

45

dns-1-2016-10-29-16-02-14