ការប្រើ Operator នឹង​ Expression(ភាគ២)

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ operator មួយចំនួននៅក្នុងភាសា VB.NET។ តើ Operator គេប្រើដើម្បីអ្វី ហើយមានអ្វីខ្លះ។

Operator គឺសញ្ញា​ (Symbol) ដែលប្រើសំរាប់គណនា ឬប្រៀបធៀបអ្វីមួយ ៖

១) Binary operator (ប្រើសំរាប់គណនា)

  • + : សញ្ញា បូក
  • – :  សញ្ញា ដក
  • * : សញ្ញា គុណ
  • / :  សញ្ញា​ ចែក
  • \ : សញ្ញា ចែក
  • ^: សញ្ញាស្វ័យគុណ

+ នៅក្នុងភាសា VB.NET សញ្ញា \ ត្រូវបានប្រើសំរាប់ទទួលលទ្ធផលទាំងចំនួនគត់និងចំនួនទស្សភាគ។

+ ចំពោះសញ្ញា / ផលចែកនឹងទទួលបានចំនួនគត់។

ឧទាហរណ៏៖

២) Assignment operator (ប្រើសំរាប់កំណត់និងគណនា)

ឧទារហរណ៍ៈ ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលពាក់ពន្ធ័ជាមួយ​ Assignment operator

3. Comparison operator (ប្រើសំរាប់ប្រៀបធៀប)

ឧទាហរណ៍៖

4. Logical operator

ឧទាហរណ៍ៈ