របៀបតម្លើង និងប្រើប្រាស់ Zimbra Mail Server នៅលើ CentOS 6

2016-10-30 chamroeunrith

aaZimbra Mail Server ជាប្រភេទ Rich Interface Mail Server និងមានមុខងារច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់និងងាយស្រួលសម្រាប់ Sysadmin ប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជា Email Server ដែលមានប្រើប្រាស់ Domain ច្រើនឬក្រុមហ៊ុនច្រើនផ្សេងៗគ្នា។Zimbra Mail Server មួយអាចមាន Domain នៅលើវារាប់រយ និងអាច មាន username រាប់ពាន់នៅក្នុង Domain និមួយៗ។