របៀបប្រើ Variable Modifier នៅក្នុង Smarty

អត្តបទនេះនិយាយទៅលើ Variable modifiers អាចធ្វើការអនុវត្តទៅនឹង variables, custom functions ឬ អក្សរ។ ដើម្បីអនុវត្ត កែប្រែ A , តម្លៃត្រូវបានបញ្ចាក់ដោយពីក្រោយ A|(pipe) ហើយ បញ្ចាក់នៃឈ្មោះ។ A អាចទទូលយកប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ថែមដែល ផ្តល់មកលើខ្លួនវា។ Parameter ទាំងនេះបញ្ចាក់ឈ្មោះហើយនឹងបែកដោយ A : (colon)។ ដូច្នេះរាល់ PHP-Function អាច ត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍បញ្ជាក់ន័យទាំងស្រុងហើយ modifiers អាចប្រើបញ្ចូលគ្នា(combine)។

ឧទាហរណ៍ ការប្រើទំរង់របស់ Variable Modifiers

syntax1

ខាងក្រោម Techfree នឹងលើកឧទាហរណ៍មកបង្ហាញលោកអ្នក

  1. បង្កើត File PHP: New File > index.php សរសេកូដដូចខាងក្រោម៖

code_modifiers_smarty

2. បង្កើត File Smarty: New File > index.tpl សរសេកូដដូចខាងក្រោម

code_modifiers_smarty2

code_modifiers_smarty3

ចំលើយនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

result_modifier_variable