ការភ្ជាប់ CodeIgniter ជាមួយនឹង Smarty

2017-10-28 Sross Viech

Smarty គឺជាម៉ាស៊ីនគំរូ (Template Engine) មួយដែលវាមានតួនាទីជួយសម្រួលនៅពេលបង្ហាញទិន្នន័យ ឬ មុខងារផ្សេងៗនៅក្នុង View​ ។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញពីការភ្ជាប់ (Configuration) នៃ CodeIgniter ជាមួយនឹង Smarty ។

ការប្រើ Custom Function ក្នុង Smarty

2016-11-14 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកការប្រើ Custom Function ក្នុង Smarty ។ Smarty បានភ្ជាប់ជាមួយ Custom plugin function ជាច្រើនដែលអ្នកអាចប្រើនៅក្នុង Template ហើយការបង្កើត Custom function ក្នុងSmarty គឺមានដូចនៅក្នុងតារាង ហើយ Techfree នឹងធ្វើការលើកយក Custom function មួយចំនួនមកបង្ហាញលោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

ការប្រើ {assign} ក្នុង Smarty

2016-11-04 Khemarak In

{assign} គឺប្រើសំរាប់ធ្វើការកំណត់អថេរភាពនៅក្នុង template ដែលផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់អថេរភាពផ្សេងៗនៅក្នុង template ដោយផ្ទាល់។

របៀបប្រើ {section}, {sectionelse} ក្នុង Smarty

2016-11-03 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree ធ្វើការលើកយក {section} មកបង្ហាញវិញម្តង ហើយ តើអ្វីទៅជា {section}។ {section} គឺសំរាប់ធ្វើការ Loop បន្តគ្នា indexed arrays of data វាមិនដូចទៅនឹង foreach ដែលប្រើទៅលើការ loop single associative array ទេ។ រាល់ {section} គឺត្រូវតែផ្គូរជាមួយនឹងការបិទស្លាក {/section}។ តើការធ្វើ loop របស់ {selection} យ៉ាងណានោះ Techfree នឹងលើកជាឧទាហរណ៍មកបង្ហាញលោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

របៀបប្រើលក្ខខណ្ឌ {if},{else},{/if} ក្នុង Smarty

2016-11-02 Khemarak In

អត្ថបទនេះTechfree នឹងបង្រៀនលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌ  {if}, {else}, {/if} នៅក្នុង Smarty។  {if} statement នៅក្នុង Smarty មានការបត់បែនច្រើនដូចទៅនឹង PHP if statement ដែរ ហើយវាមានការបន្ថែមលក្ខណៈពិសេស 2, 3 សំរាប់នៅក្នុង Template engine។ រាល់ការប្រើ {if} ត្រូវតែផ្គូរភ្ចាប់ជាមួយនឹង {if}, {else} នឹង {elseif}។  លក្ខខណ្ឌរបស់ PHP ទាំងអស់ហើយនឹង Function គឺទទួលស្គាស់ដូចជា ||,or, […]

របៀបប្រើ Foreach loop ក្នុង Smarty

2016-10-31 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនលោកអ្នកអំពីកាប្រើប្រាស់ foreach Loop នៅក្នុង Smarty មុខងារបស់ foreach គឺភាគច្រើនប្រើវាក្នុង Array ឬ Collection ផ្សេងៗ រឺក៏ object ឬ class ដែរ ហើយភាគច្រើនបំផុតគេប្រើជាមួយ Array។

របៀបប្រើ Variable Modifier នៅក្នុង Smarty

2016-10-29 Khemarak In

អត្តបទនេះនិយាយទៅលើ Variable modifiers អាចធ្វើការអនុវត្តទៅនឹង variables, custom functions ឬ អក្សរ។ ដើម្បីអនុវត្ត កែប្រែ A , តម្លៃត្រូវបានបញ្ចាក់ដោយពីក្រោយ A|(pipe) ហើយ បញ្ចាក់នៃឈ្មោះ។ A អាចទទូលយកប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ថែមដែល ផ្តល់មកលើខ្លួនវា។ Parameter ទាំងនេះបញ្ចាក់ឈ្មោះហើយនឹងបែកដោយ A : (colon)។ ដូច្នេះរាល់ PHP-Function អាច ត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍បញ្ជាក់ន័យទាំងស្រុងហើយ modifiers អាចប្រើបញ្ចូលគ្នា(combine)។

របៀបប្រើ Variable ក្នុង Smarty

2016-10-27 Khemarak In

អត្ថបទនេះផ្តោតទៅលើ Variable ក្នុង Smarty អាចត្រូវបានបង្ហាញដោយផ្ទាល់ឬប្រើ arguments  សំរាប់  Function  attribute និង modifiers នៅក្នុងកន្សោមលក្ខខណ្ឌ ។ Techfree នឹងធ្វើការលើឩទាហរណ៍ អំពីការបង្កើត Variable នេះ ដូចខាងក្រោម៖

របៀបប្រើ Variable, Function, Attribute ក្នុងភាសា Smarty( PHP Template Engine)

2016-10-26 Khemarak In

អត្ថបទនេះនិយាយទៅលើការប្រើប្រាស់ ភាសា Smarty មុននឹងធ្វើការចូលទៅដល់ការបង្កើត Variable, function, Attribute Techfree នឹងធ្វើការពន្យល់ទៅលើ Smarty ជាមុនសិនតើអ្វីទៅជា Smarty។ Smarty ជា Template engine សំរាប់ភាសា PHP ពិសេសជានេះទៅទៀតវាអាចធ្វើការបត្តពី PHP ដូចជា ទទូលតំលៃពី PHP យកមកបង្ហាញនៅលើ Template បាន ហើយវាមានភាពងាយស្រូលក្នុងការ Design Template ដើម្បីធ្វើការទៅលើ Smarty នេះបានលោកអ្នកធ្វើការ សិក្សាទៅតាម ដំណាក់កាល់ដូចខាក្រោមដែល Techfree […]