របៀបប្រើ Variable, Function, Attribute ក្នុងភាសា Smarty( PHP Template Engine)

អត្ថបទនេះនិយាយទៅលើការប្រើប្រាស់ ភាសា Smarty មុននឹងធ្វើការចូលទៅដល់ការបង្កើត Variable, function, Attribute Techfree នឹងធ្វើការពន្យល់ទៅលើ Smarty ជាមុនសិនតើអ្វីទៅជា Smarty។ Smarty ជា Template engine សំរាប់ភាសា PHP ពិសេសជានេះទៅទៀតវាអាចធ្វើការបត្តពី PHP ដូចជា ទទូលតំលៃពី PHP យកមកបង្ហាញនៅលើ Template បាន ហើយវាមានភាពងាយស្រូលក្នុងការ Design Template ដើម្បីធ្វើការទៅលើ Smarty នេះបានលោកអ្នកធ្វើការ សិក្សាទៅតាម ដំណាក់កាល់ដូចខាក្រោមដែល Techfree បានផ្តល់អោយនេះ។

  1. របៀបបង្កើត Variable

Variable គឺជាអញ្ញាត់មួយដែលតាងសំរាប់ទទួលតម្លៃធ្វើមួយដែលលោកអ្នកបានផ្ដល់ ហើយ Variable ត្រូវបានតាងដោយ សញ្ញា ដុល្លា $ , Variable អាចជា លេខ អក្ស ដែលស្ថិតក្នុងសញ្ញា { } ដូចទៅនឹង Variable PHP ដែរ ខុសតែក្នុង PHP គ្មានសញ្ញា { }។

ឩទាហរណ៍៖

  1. New File>index.php សរសេកូដូចខាងក្រោម

variable_smarty1

2. New File>template/index.tpl  វាជា File របស់smarty ដែលមានចុងកន្ទុយ .tpl(extension) រួចសរសេកូដដូចខាងក្រោម៖

variable_smarty2

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

2result_variable_smarty

2.របៀបបង្កើត Function

រាល់ Smarty tag បង្ហាញ variable មួយ ឬ សំអាងទៅលើការតម្រៀបនៃ Function ទាំងនេះត្រូវបានដំណើការនឹងបង្ហាញ ហើយនឹងការបិទ ដោយ function ហើយវាជា attributes ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនដូចទៅនឹង {funcname attr1="val1" attr2="val2"}។

រូបមន្ត

syntax

  • ទាំងbuilt-in functions ហើយនឹង custom functions វាដូចទៅនឹងរូបមន្តខាងលើ
  • built-in function វាធ្វើនៅក្នុង smarty ដោយផ្ទាល់ដូចជា {if}, {section}នឹង {script} វាមិនត្រូវការប្រាស់ប្តូរ ឬ កែប្រែ ទៅលើវាទេ។
  • custom function គឺជាការបន្ថែម Function ត្រូបានអនុវត្តតាមរយះ plugins ហើយគេអាចធ្វើការកែប្រែទៅតាមចំណង ចំណូលចិត្តបាន។

ឩទាហរណ៍៖

New file > function.php លោកអ្នកធ្វើើការសរសេកូដដូចខាងក្រោម

function

នៅបន្ទាត់ទី6 គឺធ្វើកាបង្កើត Array ដែលមាន 3 ធាតុ រូចបោះទៅអោយអញ្ញាត់មួយ គឺ myoption

នៅបទ្ទាត់ទី11 បង្កើតអញ្ញាត់មួយដែលទទួលតំលៃ 2003។

2. New file >template/ function.tpl បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម

function2_smarty

នៅលើបន្ទាត់ទី 15 គឺធ្វើការបង្កើត Select box ដែលទទួលតំលៃពី PHP ខាងលើ

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការបង្កើតកូដខាងលើរូចរាល់ហើយនោះលទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

dreuslt_function_smarty

3. និយាយទៅលើ Attribute វិញម្តង

Attribute ភាគច្រើន Function គឺយក Attributes ដែលបញ្ចាក់ឬក៏កែប្រែទៅលើខ្លួនអែង។ attribute គឺជា Smarty Function ដូចទៅនឹង attribute HTML ដែរ។តម្លៃរបស់វាថេ មិនត្រូវបានបិទដោយសញ្ញាឃ្វូត(quotes)។ប៉ុន្តែវាទាមទា សំរាប់តែអក្ស។ Variable ប្រើជាមួយឬក៏គ្មានការកែប្រែអាចត្រូវបានប្រើ នឹង មិនគួរមាននៅក្នុងសញ្ញាឃ្វូត (quotes)។

មានAttribute ខ្លះទាមទាតំលៃ ពិតហើយមិនពិត (TRUE OR FALSE)។ទំាងនេះត្រូបានបញ្ចាក់ថាពិតហើយនឹងមិនពិត (True and False)។ប្រសិនបើ attribute មិនមានការ ផ្តល់់តំលៃទេ គឺតំលៃធម្មតាមានតំលៃពិត។

រូបមន្ត  function attribute

attribute_smarty1