របៀបគ្រប់គ្រងឯកសារ(បង្កើត អាន លុប) ជាមួយ NodeJs

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បានបង្ហាញពីរបៀបតំលើង NodeJS រួចមកហើយ សម្រាប់ឯអត្ថបទនេះវិញ Techfree នឹងនិយាយពីរបៀបគ្រប់គ្រងឯកសារ(បង្កើត អាន និងលុប) ជាមួយ NodeJs វិញម្តង។ ដើម្បីប្រើមុខងារឯកសារ I/O នេះបានយើងត្រូវហៅ require('fs')

1. បង្កើតឯកសារ fs.writeFile(file, data[, options], callback) វានឹងទៅបង្កើតឯកសារមួយឈ្មោះថា techfree.txt
node-create-write-file

 

2. អានឯកសារ readFile(file[, options], callback) បង្ហាញទិន្នន័យឬ អត្ថបទដែលមានក្នុងឯកសារ techfree.txt
nodejs-readfile

លទ្ធផល៖

readfile

 

3. បើកឯកសារ fs.open(path, flags[, mode], callback)
fsopen

 

r មានន័យថា បើកឯកសារសម្រាប់តែអាន(read)។

r+ មានន័យថា អានហើយអាចសរសេរបានទៀត(Read and write)។

a+ មានន័យថា អាននិងសរសេរបន្ថែមពីក្រោម(Read and append)។

openrun

4. លុបឯកសារ fs.unlink() វានឹងលុបឯកសារឈ្មោះថា techfree.txt
deletefile

លទ្ធផល៖
deletefileexp