របៀបតំលើង Node.js

កម្មវិធី Node.js ត្រូវបានសរសេរដោយ JavaScript និងអាចដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS X  Microsoft Windows និង លីនុច (Linux)។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបតំលើង Node.js។

តំលើង NodeJs នៅក្នុង Window

១) ទាញយកកម្មវិធី Node.js

001
២) ចុច Run
002

៣) ចុច Next

003

៤) ចុច Next

004

៥) ចុច Next

005

៦) ចុច Next

006

៧) ចុច Install

007

៨) បង្កើត file ដែលមាន extension .js មួយ តាមកូដខាងក្រោម

coding-nodejs

៩) ចូលទៅ cmd (command prompt) នៅក្នុង Window ហើយវាយតាមលំនាំដូចខាងក្រោម

009