របៀបបង្កើត PDF ជាមួយនឹង NodeJS

2016-11-07 techfree

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកពីរបៀបធ្វើ PDF ជាមួយ NodeJS ដោយប្រើ module pdfkit. pdfkit គឺជាបណ្ណាល័យរបស់ Node សម្រាប់បង្កើតឯកសារជា PDF។ pdfkit ត្រូវបានសរសរឡើងដោយ Coffeescript ប៉ុន្តែយើងអាចទាញយក API របស់វាមកប្រើបាន។ យើងអាចស្វែងរក  pdfkit នៅក្នុង npm ហើយធ្វើការតំលើងដោយវាយពាក្យបញ្ជា npm install pdfkit

យល់អំពីអ្វីទៅជា Callback Function នៅក្នុង NodeJS

2016-11-05 techfree

អ្វីទៅដែលហៅថា Callback Function? ជាធម្មតាដំណើរការនៃកូដគឺដំណើរការពីលើចុះក្រោមមួយបន្ទាត់ម្តងៗ ទាល់តែ មុខងារ (Function) ទីមួយចប់ទើបបន្តទៅមុខងារ(Function) ខាងក្រោមទៀត ។ ចំណែកឯ Callback Function វិញគឺវាដំណើរការ ហៅមុខងារ(Function) បន្តគ្នា ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាមុខងារក្នុងមុខងារ(Functon in fuction)។

របៀបបង្ហាញ path ជាមួយ NodeJS

2016-11-03 techfree

អត្ថបទមុន Techfree បានលើកយករបៀបតំឡើងNodeJS  ដោយឡែកអត្ថបទនេះ Techfree នឹងយករបៀបបង្ហាញ path នៅក្នុងភាសា NodeJS ដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា។ ដើម្បីប្រើ Path បានយើងត្រូវហៅវាមកប្រើដូចនេះ var path = require(‘path’); 1. path.extname(path) សម្រាប់បង្ហាញ Extension. ឧទាហរណ៍៖

របៀបតំលើង និង របៀបប្រើ NPM ក្នុង Node Js

2016-11-01 techfree

NPM គឺជា Node Package Manager ដែលនៅក្នុងនោះសំបូរទៅដោយកញ្ចប់នៃកូដជាច្រើនដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៏ភាសា JavaScript បានសរសេររួចស្រាប់ហើយគាត់ចែករំលែកឲ្យយើងទាញយកមកប្រើបាន។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើ NPM សម្រាប់ Node Js។

របៀបគ្រប់គ្រងឯកសារ(បង្កើត អាន លុប) ជាមួយ NodeJs

2016-10-26 techfree

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បានបង្ហាញពីរបៀបតំលើង NodeJS រួចមកហើយ សម្រាប់ឯអត្ថបទនេះវិញ Techfree នឹងនិយាយពីរបៀបគ្រប់គ្រងឯកសារ(បង្កើត អាន និងលុប) ជាមួយ NodeJs វិញម្តង។ ដើម្បីប្រើមុខងារឯកសារ I/O នេះបានយើងត្រូវហៅ require(‘fs’)។

របៀបបង្កើត web server ជាមួយ Nodejs

2016-10-25 techfree

តើអ្វីទៅជា Web Server? Web Server គឺប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងការហៅចូលដោយ HTTP client (កម្មវិធីមើលវេបសាយ(we browser)) ហើយបញ្ជូនត្រលប់មកវិញនូវទំព័រវេបសាយ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់។ ជាធម្មតា Web Server ចែកចាយនូវ html ជាមួយរូបភាព ស្ទាយ៍ (Style) និង ស្រ្គីប (Script)។

របៀបតំលើង Node.js

2016-10-21 techfree

កម្មវិធី Node.js ត្រូវបានសរសេរដោយ JavaScript និងអាចដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS X  Microsoft Windows និង លីនុច (Linux)។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបតំលើង Node.js។