របៀបបង្កើត web server ជាមួយ Nodejs

តើអ្វីទៅជា Web Server? Web Server គឺប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងការហៅចូលដោយ HTTP client (កម្មវិធីមើលវេបសាយ(we browser)) ហើយបញ្ជូនត្រលប់មកវិញនូវទំព័រវេបសាយ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់។ ជាធម្មតា Web Server ចែកចាយនូវ html ជាមួយរូបភាព ស្ទាយ៍ (Style) និង ស្រ្គីប (Script)។

ខាងក្រោមនេះ Techfree នឹងលើកយកពីរបៀបបង្កើត Web Server ជាមួយនឹង NodeJS.

nodejs-web-server

1) require(‘http) សម្រាប់ហៅ http មកប្រើ

2) http.createServer() គឺជា Function សម្រាប់បង្កើត Web Server រាល់ព័តមានដែលចង់បង្ហាញល់កម្មវិធីមើលវេបសាយគឺសរសេរខាងក្នុង Function នេះ។

server.listen(8080) មានន័យថាកំណត់ផតឲ្យស្មើនឹង 8080

ដើម្បី run យើងត្រូវវាយ command ក្នុង terminal: node server.js

node-run

បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់កម្មវិធីបើកវេបសាសរបស់អ្នកហើយវាយ http://localhost:8080 ឬ http://127.0.0.1:8080

nodejsbrowser