ការប្រើប្រាស់ Virtual Host នៅក្នុង Apache Server

Virtual Host ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បី Hosting Website ជាច្រើននៅលើ Server តែមួយ។ ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះ Server មួយមានទំហំ RAM, CPU, HDD ធំ ដូចនេះ ប្រសិនបើយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តែ កម្មវិធីមួយ ឬ Website មួយ វាហាក់ដូចជាខ្ជះខ្ជាយ Resourceពេក។

ការប្រើប្រាស់ Virutal Host មាន ២ បែប ដែលមួយគេហៅថា IP Base និង មួយទៀតហៅថា NameBase ដែល NameBase សំដៅលើ Server មួយមានឈ្មោះច្រើន។

Name Base: mail.techfree.com -> 192.168.153.12
web.techfree.com -> 192.168.153.12

mail.abc.com  -> 192.168.153.12

www.abc.com -> 192.168.153.12

IP Base: សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលដែល Server មួយមាន IP Address ច្រើននៅលើ Interface Card តែមួយដូចក្នុងអត្តបទមុនដែល Techfree បានលើកមកនិយាយ Virtual IP

ខាងក្រោមនេះជាការបង្កើត Virtual Host ដោយប្រើប្រាស់ Name Base នៅក្នុង CentOS 6 ដោយអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Webmin

អ្នកត្រូវបង្កើតDirectory និង file index.html ដើម្បី ធ្វើតេសន៏រួចជាស្រេចមុនពេលបង្កើត Virtual Host

virtualhost-name

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចធ្វើតេសន៏បាន

abcsite

 

 

ខាងក្រោមនេះជាការបង្កើត Virtual IP Base នៅក្នុង Apache CentOS 6 ដោយអ្នកត្រូវដាក់ IP Address ជាច្រើននៅលើ Network តែមួយសិនបន្ទាប់មក Restart Service និង ចូលទៅ Webmin ដើម្បីបង្កើត Virtual Host។

ipsetup

directory

indexip

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាច Apply និងធ្វើតេសន៏បាន

testip

ដូចនេះការប្រើប្រាស់ Virtual Host វាជួយសន្សំសំចៃនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់ Hosting បានច្រើន Website នៅលើ Server តែមួយ។