ការប្រើប្រាស់ Virtual Host នៅក្នុង Apache Server

2016-12-10 chamroeunrith

Virtual Host ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បី Hosting Website ជាច្រើននៅលើ Server តែមួយ។ ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះ Server មួយមានទំហំ RAM, CPU, HDD ធំ ដូចនេះ ប្រសិនបើយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តែ កម្មវិធីមួយ ឬ Website មួយ វាហាក់ដូចជាខ្ជះខ្ជាយ Resourceពេក។