ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈទូទៅនៃ Insert Menu នៅក្នុងPowerPoint 2016 (បន្ត)

នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងលើកមកបង្ហាញពីមេរៀនថ្មីទាក់ទងនឹងការស្វែងយល់ពីលក្ខណៈទូទៅនៃ Insert Menu នៅក្នុង PowerPoint 2016បន្តទៀត។

Select Table: សម្រាប់ធ្វើការ Select Cell ណាដែលមាន Insert Point ឈរនៅ

Select Column: សម្រាប់ធ្វើការ Select ជួរឈរទាំងអស់ ដែលមាន Insert Point ឈរនៅ

Select Row: សម្រាប់ធ្វើការ Select ជួរដេកទាំងអស់ ដែលមាន Insert Point ឈរនៅ

  • Rows & Columns សម្រាប់បន្ថែមជួរដេក ឬ ជួរឈរ

Row: ជាជួរដេក

Column: ជាជួរឈរ

(ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

  • Delete: សម្រាប់ធ្វើការលប់តារាងទៅតាមតម្រូវការរបស់យើង   (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

  • Insert Above: សម្រាប់បន្ថែម Row នៅខាងលើ Cell ដែលមាន Insert Point ឈរនៅ
  • Insert Below: សម្រាប់បន្ថែម Row ពីខាងក្រោម Cell ដែលមាន Insert Point ឈរនៅ
  • Insert Left & Right: គឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរតែវាបន្ថែមនៅខាងឆ្វេងនិងខាង ស្តាំវិញ
  • Merge: នៅក្នុង Option នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់បង្កើត ឬ ផ្តាច់តារាងបញ្ចូលគ្នា

(ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

Merge Cells: សម្រាប់ផ្តាច់ Columns ឬ Rows បញ្ចូលគ្នាតែមួយ

Split Cells: សម្រាប់បន្ថែម Columns ឬ Rows ទៅក្នុងតារាងរបស់យើង

  • Cell Size: គឺប្រើសម្រាប់កំណត់ទំហំទូទៅរបស់ Rows & Columns (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

Height សម្រាប់កំណត់ទំហំអោយជួរដេក Rows

Width សម្រាប់កំណត់ទំហំអោយជួរឈរ Columns

  • Alignment: ប្រើសម្រាប់កំណត់ទីតាំងរបស់អក្សរដែលយើងវាយចូលទៅក្នុងតារាង (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

Text Direction: គឺប្រើអោយអក្សរសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅជាឈរដេកតាមតម្រូវការដូចរូបបង្ហាញខាងលើ

ការស្វែងយល់ពី Image និង Illustrations

(ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

Picture: សម្រាប់ដាក់ជារូបភាពផ្សេងៗ (រូបថតឬ ជាប្រភេទ JPEG) ដើម្បីដាក់រូបភាពយើងត្រូវចុចលើ Picture បន្ទាប់មក វាបង្ហាញផ្ទាំង Dialog box មួយដូចរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីឱ្យយើងជ្រើសរើសរូបភាពទៅតាមតម្រូវការារបស់យើងហើយចុចលើ Insert Button ជាការស្រេច។ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

នៅពេលដែលយើងបានបញ្ចូលរូបភាពរួច ពេលដែលយើងចុចលើវានឹងបង្ហាញ Picture Tools ដែលនៅក្នុងនោះមាន Format សម្រាប់ធ្វើការកំណត់លើរូបភាពរបស់

ចំណាំ ដើម្បីឱ្យវាបង្ហាញក្នុងករណីខាងលើយើងចាំបាច់ត្រូវតែចុចលើរូបភាពជាមុនសិន