របៀបប្រើ {section}, {sectionelse} ក្នុង Smarty

អត្ថបទនេះ Techfree ធ្វើការលើកយក {section} មកបង្ហាញវិញម្តង ហើយ តើអ្វីទៅជា {section}។ {section} គឺសំរាប់ធ្វើការ Loop បន្តគ្នា indexed arrays of data វាមិនដូចទៅនឹង foreach ដែលប្រើទៅលើការ loop single associative array ទេ។ រាល់ {section} គឺត្រូវតែផ្គូរជាមួយនឹងការបិទស្លាក {/section}។ តើការធ្វើ loop របស់ {selection} យ៉ាងណានោះ Techfree នឹងលើកជាឧទាហរណ៍មកបង្ហាញលោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

  1. ការ Loop ជាមួយ array ធម្មតា

បង្កើត PHP File > New  File>index.php សរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

section_example1

នៅលើបន្ទាត់ទី 7, 8 គឺធ្វើការបង្កើត Array លក្ខណះធម្មតា រួចធ្វើបោះទៅកាន់ Template ។

បង្កើត Smarty File > New  File>example1.tpl សរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

section_example1-2

section_example1-3

នៅលើបន្ទាត់ទី 17,18,19 គឺការធ្វើ loop ដោយបោះទិន្នន័យមកក្រៅដោយប្រើ Section loop។

នៅលើបន្ទាត់ទី 28,29,30 គឺការធ្វើ loop ដោយបោះទិន្នន័យមកក្រៅដោយប្រើ Section loop ដោយធ្វើការត្រលប់តំលៃ។

  • កូដខាងលើនឹងបញ្ហាញទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖result_section_example1

2. ការប្រើជាមួយ Nested Section

ឧទាហរណ៍: {section) គឺអាចដាក់បានរួមគ្នាទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ជាមួយ nested {section} គឺអ្នកអាចដំណើការទៅតាមរចនាសម្ព័ននិន្នន័យដូចជា multi-dimensional arrays។ ឧទាហរណ៍ php script ដែល assign’s the arrays

  1. បង្កើត PHP File : New File>index.php សរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

nested_example2

nested_example2-2

2. បង្កើត Smarty File : New File>example2.tpl សរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

nested_example2-3

nested_example2-5

ការប្រើ loop section គឺជាកាបង្វិល Loop ពីរតង់ហើយ Loop ខាងក្នុងគឺជាការចាប់យក Array ខាងក្នុង ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយ array ខាងក្រៅ។

  • ខាងក្រោមជាចំលើយនឹងបង្ហាដូចខាងក្រោម៖

result_nested_section_smarty