របៀបបង្ហាញ path ជាមួយ NodeJS

អត្ថបទមុន Techfree បានលើកយករបៀបតំឡើងNodeJS  ដោយឡែកអត្ថបទនេះ Techfree នឹងយករបៀបបង្ហាញ path នៅក្នុងភាសា NodeJS ដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា។ ដើម្បីប្រើ Path បានយើងត្រូវហៅវាមកប្រើដូចនេះ var path = require(‘path’);

1. path.extname(path) សម្រាប់បង្ហាញ Extension. ឧទាហរណ៍៖

pathext

បន្ទាប់មកវាយ node mypath.js ដើម្បីដំណើរការ ហើយវានឹងចេញលទ្ធផល extension នៃឯកសាររបស់យើង

resultext

2. path.format(pathObject) បង្ហាញទម្រង់ ឬ ទ្រង់ទ្រាយនៃថត (path) ឧទាហរណ៍៖

path-format

វានឹងបង្ហាញ ថត

result-path-format

3. path.isAbsolute(path) បង្ហាញថាថត(path) ដែលយើងកំណត់ត្រូវឬ ខុស

path-absolute

វានឹងត្រលប់មកវិញនូវ True ឬ False ប្រសិនបើត្រូវ True, បើខុស False

result-path-absolute

4.  path.parse(path) សម្រាប់ញែកថត(path) ជាបំណែក. ឧទាហរណ៍៖

path-parse

វានឹងត្រលប់មកវិញនូវ ថតដែលញែកដាច់ពីគ្នាតាមផ្នែកនីមួយៗ

result-path-parse