ស្វែងយល់ពី Layout (Blade Templates) នៅក្នុង Laravel Framework

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការកំណត់ Layout Tempalte ឫយើងហៅថា Blade Tempalte នៅក្នុង Laravel Framework ។

Blade ត្រូវបានធ្វើការ Compile ជាមួយ PHP Code ធម្មតា​រហូតទាល់តែវាត្រូវបានដំណើរការចប់ ។ Blade view file  .blade.php   ត្រូវបានគេហៅថាជា extension ឫ ជា​ប្រភេទ File ដែលបាន Store ទុកនៅក្នុង resources/views File។

សូមមើលរូប៖

ការកំណត់ Layout 

ឧទាហរណ៍៖

បង្កើត layout/layout.blade.php file (resources/view/layout/layout.blade.php)

ចំណាំ៖ @section និង @yield ត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាជានិច្ច។ @section ធ្វើការកំណត់ទៅលើ section of content, ខណៈពេលដែល @yield ធ្វើការ Display contents ដែលបានផ្ដល់ដោយ section.

Extending A Layout

ដើម្បីធ្វើការហៅ Layout មកប្រើប្រាស់បាន យើងត្រូវធ្វើការ extend ចេញពី Layout ជាមុនសិន ។

ឧទាហរណ៍៖

បង្កើត file home.blade.php  (resources/view/home.blade.php)

 

បង្កើត Route មួយដែលមានឈ្មោះថា home ដូចរូប៖

នៅក្នុង Controller បង្កើត Controller ដែលមានឈ្មោះថា HomeController ដូចរូប៖

 

សូមមើលលទ្ធផល៖

អត្ថបទក្រោយ Techfree នឹងបង្ហាញពីការ Apply Template ដែលមាន Style ស្រាប់ៗ មានភាពឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួលយល់​។