ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (៤)

កាលពីមេរៀនមុនយើងបានដឹងជាច្រើនមកហើយជាមួយនឹង Components នៃ Vaadin  ។ ចំនែកនៅក្នុង  មេរៀនទី៤ នេះ TechFree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនូវ Server Side Components នៃ Vaadin មួយ ដែល​ ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់  Table, Tree, TreeTable ។ តើ Components ទាំងនេះមានលក្ខណៈ និងការ ​ ប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេច?

១) ទ្រឹស្ដី

  • Table គឺជាតារាងមួយដែលគេប្រើសំរាប់ផ្ទុក និងបង្ហាញទិន្នន័យ
  • Tree គឺសំដៅលើការរៀបចំជាថ្នាក់ៗ (hierarchy) ក្នុងការតំនាងនូវការបង្ហាញទិន្នន័យ
  • TreeTable គឺសំដៅលើការរៀបចំជាថ្នាក់ៗនូវការតំនាងទិន្នន័យនៅក្នុងតារាង (Table)

២) ការសរសេរកូដ

ខាងក្រោមនេះគឺជាការបញ្ចូល និង ការប្រើប្រាស់ Components ៖

២.១)  Table

ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដដែលបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Table ៖

២.២) Tree

ខាងក្រោមនេះជាកូដនៃការប្រើប្រាស់ Tree

 

  ២.៣) TreeTable

ខាងក្រោមនេះជាកូដដែលបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត TreeTable ៖

៣) លទ្ធផល

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសរសេរកូដខាងលើរួចមក យើងនឹងឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម​​ ៖

    ៣.១) Table

     ៣.២) Tree

     ៣.៣) TreeTable

ប្រភពកូដខាងលើ សូចចុចទីនេះ !