ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (៣)

យើងបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin នៅក្នុងមេរៀនទី១ និងទី២ ដែល ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Components មួយចំនួនដូចជា TextField, ComboBox, NativeSelect, Button ។ល។ ចំនែកនៅក្នុងមេរៀននេះ TechFree នឹងបន្ដលើកយកមកបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ OptionGroup, TwinColSelect, Date and Time Input with DateField ។

១) ទ្រឹស្ដី

  • OptionGroup គឺជាការជ្រើសរើស (selection) ធាតុ (Component) ចេញពីក្រុមនៃ Radio ប៊ូតុង រឺ CheckBox
  • TwinColSelect គឺជា Components នៃ Vaadin មួយដែលអនុញ្ញាតិឲ្យយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើស (select) បានច្រើនជាមួយនឹង Components ដែលនៅក្នុងវា ហើយវាមាន ២ជួរឈរ (Columns) គឺ ស្ដាំ និង ឆ្វេង
  • Date and Time Input with DateField គឺជា Component មួយដែលគេប្រើសំរាប់បញ្ចូលកាល  បរិច្ឆេទ

២) ការសរសេរកូដ

មុននឹងអាចសរសេរកូដប្រើប្រាស់ Components ទាំងនេះបាន យើងត្រូវធ្វើការបញ្ចូល​កូដហើយបន្ទាប់​ មកទៀតយើងអាចសរសេរកូដខាងក្រោម ៖

៣) លទ្ធផល

ក្រោយពីការបញ្ចប់នូវការសរសេរកូដខាងលើ យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖