ការផ្ញើរ Email នៅក្នុង Symfony3

ការផ្ញើរអ៊ីម៉េលគឺជា classic task មួយសម្រាប់ web application ផ្សេងៗនិងជារឿងមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាពិបាកព្រមទាំងមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។ ជំនួសអោយការបង្កើតឡើងវិញ គឺមានដំណោះស្រាយមួយក្នុងការផ្ញើរអ៊ីម៉ែលគឺប្រើប្រាស់ SwiftmailerBundle ដ៏មានសក្ដានុពលនៃ Swift Mailer library។ bundle នេះមកជាមួយនឹង Symfony Standard Edition។

១) Configuration

ដើម្បីប្រើ Swift Mailer បានអ្នកត្រូវការ configure វាសម្រាប់ mail server របស់អ្នក។

នៅក្នុងការតម្លើង Symfony ស្តង់ដាមួយ swiftmailer configuration មួយចំនួនត្រូវដាក់បញ្ចូលរួចជាស្រេច៖

តម្លៃទាំងនោះ (%mailer_transport%) គឺ read ពី parameters ដែលបានកំណត់ក្នុង parameters.yml file។ អ្នកអាចធ្វើការកែប្រែតម្លៃនៅក្នុង file នោះបាន រឺក៏កំណត់នៅទីនេះដោយ direct។

Configuration attributes ខាងក្រោមគឺអាចប្រើប្រាស់បាន៖

ទី១ transport (smtp, mail, sendmail, gmail)

ទី២ username

ទី៣ password

ទី៤ host

ទី៥ port

ទី៦ encryption (tls, ssl)

ទី៧ auth_mode (plain, login, cram-md5)

ទី៨ spool

  • Type
  • Path

ទី៩ delivery_addresses

ទី១០ disable_delivery

២) ការផ្ញើរអ៊ីម៉េល

Swift Mailer library ធ្វើការដោយការបង្កើត ការ configure ហើយបន្ទាប់មកគឺការផ្ញើរ Swift_Message object។ “mailer” គឺទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ ការចែកចាយនៃសារនិង ធ្វើការ accessible តាមរយៈmailer service។ សរុបមក ការផ្ញើរអ៊ីម៉េលគឺធ្វើការបានល្អ៖

ដើម្បីរក្សានូវវត្ថុដែល decupled គឺ email body បានធ្វើការរក្សាទុកក្នុង template និង render ជាមួយ renderView() method។ registration.htmk.twig template មើលទៅប្រហែលអាចដូចទៅនឹងរូបខាងក្រោម៖

$message object supports ចំពោះ options ជាច្រើនដូចជា ការបញ្ចូល attachments, ការបន្ថែម HTML content និងជាច្រើនទៀត។ ជាសំណាងល្អ Swift Mailercover នូវ topic នៃការបង្កើត Message ក្នុង documentation ដែលមានភាពលម្អិតដ៏ល្អ។