របៀបប្រើ Variable ក្នុង Smarty

អត្ថបទនេះផ្តោតទៅលើ Variable ក្នុង Smarty អាចត្រូវបានបង្ហាញដោយផ្ទាល់ឬប្រើ arguments  សំរាប់  Function  attribute និង modifiers នៅក្នុងកន្សោមលក្ខខណ្ឌ ។ Techfree នឹងធ្វើការលើឩទាហរណ៍ អំពីការបង្កើត Variable នេះ ដូចខាងក្រោម៖

  • ការបង្កើត Variable ដែលបានផ្តល់ពី PHP

បង្កើត PHP កូដ: New File > index.php

variable_smarty1

នៅលើបន្ទាត់ទី 7, 8, 9 ជា Variable ដែលទទូលតម្លៃ លក្ខណះជាអក្ស

បង្កើត Smarty កូដ: New File>template/index.tpl

variable_smarty2

នៅលើបន្ទាត់ទី14, 15, 16 គឺជា Variable ដែលទទូលតំលៃ ពី PHP ខាងលើ មកបង្ហាញនៅលើ smarty template

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

result_smarty_variable

 1. associative array variables

លោកអ្នកធ្វើការយោងទៅតាមការប្រើ associative array  variable ដោយបញ្ជាក់គន្លះបន្ទាប់ពីសញ្ញា ” . “។

ឩទាហរណ៏៖

បង្កើត File PHP : News File> associative_array.php សរសេកូដដូចខាងក្រោម

associative_array_php

នៅលើបន្ទាត់ទី7,8,9 វាជា Array ដែលមាន3ធាតុ ហើយarray ខាងក្នុង ដែលមាន ២ធាតុ

បង្កើត File Smarty: New File > associative_array.tpl រូចធ្វើការសេសេកូដខាងក្រោម

associative_array_file_smary

នៅលើបន្ទាត់ទី14, 15 វា Variable ទទួលតម្លៃពី PHP ខាងលើ ដែលភ្ចាប់ជាមួយ Field Name array ដែលបានផ្តល់អោយ។

នៅលើបន្ទាត់ទី16, 17 ធ្វើការបង្ហាញarray នៅខាងក្នុង ដែលបានផ្តល់នៅក្នុង PHP ខាងលើ។

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញ

associative_array_smarty

  2. ការប្រើ Array index

array index នៅក្នុង smarty វាយោយទៅតាមIndex របស់វាដូចទៅ រូបមន្តរបស់ PHP ដែរ។

ឩទាហរណ៍

បង្កើត File PHP: New File >array_index.php សរសេកូដដូចខាងក្រោម

array_idex_smarty1

បង្កើត  File Smarty: New file >template/array_index.tpl ធ្វើការសរសេកូដដូចខាងក្រោម

array_idex_smarty2

លទ្ធផលនឹងបបង្ហាញដូចខាងក្រោម

array_index_smarty

  3.Object

object គឺជា Property នៃ Object ដែលផ្តស់ពី PHP អាចត្រូវបានកំណត់ដោយបញ្ជាក់ ឈ្មោះ Property បន្ទាប់ពីសញ្ញា( ->) ។

object_smarty

ចំលើយនឹងបង្ហាញ

object_smarty2

  • ការប្រើ Variable scopes

លោកអ្នកមានជំរើសក្នុងការផ្តស់តម្លៃទៅអោយ Variable ទៅនឹង Scope main Smarty Object ។ data object បង្កើតជាមួយ CreateData(), ហើយ Template object បង្កើតជាមួយ createTemplate() ,  object ទាំងនេះវាមានលក្ខណះប្រទាក់គ្នាុ។ ជាធម្មតា Template ដែលបកប្រែដោយ $smarty->display(…) ឬ smarty fetch(..) ហៅដោយស្វ័យវត្ត ភ្ចាប់ទៅ object smarty variable scope។

ឩទាហរណ៍ខាងក្រោម ជាទំរង់ Variable scopes

variable_scrope_smarty

  • ការប្រើ Variables loaded from config

Variable នេះត្រូវបានផ្ទុកពី config file យោងទៅដោយការបិទក្នុងសញ្ញា #hash_marks# ឬ ជាមួយ Smarty variable smarty.config។

ឩទាហរណ៍ ៖

  1. បង្កើតFile : New file> foo.conf រូចសរសកូដដូចខាងក្រោម

config

2. បង្កើត File php : New file > index.php សរសេកូដដូចខាងក្រោម

php_file

3. បង្តើត File smarty  ដោយប្រើ #hash# : New file > index.tpl

smarty_display_config-file

4. បង្តើត File smarty  ដោយប្រើ  $smarty.config Method

smarty-config

នៅចំនុចទៅ ៣ នឹង ៤ គឺចំលើយគឺដូចគ្នា

answer_confin_file_smarty

  • ការប្រើ Reserved Variable

PHP reserved {$smarty} variable អាចចូលដំណើការបានជាច្រើន នឹង សំណើរ Variable។

  1. Request Variable មានដូចជា $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SERVER, $_ENV នឹង $_SESSION អាចចូលដំណើ ការដូចដែលបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

request_variable