របៀបកំណត់ ពណ៌នៅក្នុង HTML5

នៅក្នុង HTML5 មានវិធី៣យ៉ាងសំរាប់ការកំណត់ពណ៌៖ កំណត់ដោយប្រើឈ្មោះពណ៌ កំណត់ជាមួយនឹងរបៀប RGB និង កំណត់ដោយប្រើតំលៃ Hexadecimal ។

១) វិធីកំណត់ដោយប្រើឈ្មោះពណ៌៖ ឈ្មោះពណ៌អាចជាអក្សរ blue red black ជាដើម។ ចំពោះឈ្មោះពណ៌ផ្សេងទៀតសូមមើលវេបសាយនេះ

color-html5-03

ឧទាហរណ៍៖

color-name-html5-coding

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

color-name-html5

២) កំណត់ជាមួយនឹង RGB

ក្នុង HTML5 ពណ៌អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ជាតម្លៃជា RGB ផងដែរ ដោយប្រើរូបមន្ត: RGB (ក្រហម, បៃតង, ខៀវ)

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗ (ក្រហម, បៃតង និងខៀវ) កំណត់កម្រិតនៃពណ៌ពី 0 ទៅ 255។ ឧទាហរណ៍ RGB (255,0,0) ត្រូវបានបង្ហាញជាក្រហមដោយសារតែក្រហមត្រូវបានកំណត់ឱ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងគេបំផុត (255) និងពណ៌ដទៃទៀតត្រូវបានកំណត់តម្លៃត្រឹម 0 ។

ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ខ្មៅ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងអស់ត្រូវតែកំណត់តម្លៃ 0ទាំងអស់ ឧទាហរណ៍៖ RGB (0,0,0) ។ ដើម្បីបង្ហាញពណ៌សប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងអស់ត្រូវតែកំណត់តម្លៃ 255ទាំងអស់ ឧទាហរណ៍៖ RGB (255,255,255) ។ ធ្វើការពិសោធន៍ដោយលាយតម្លៃជា RGB ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ឧទាហរណ៍៖

rgb-color-html5-syntax

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

rgb-color-html5

៣) កំណត់ដោយប្រើតំលៃ Hexadecimal (HEX)

ក្នុង HTML5 ពណ៌មួយអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រើតម្លៃជា HEX ដោយប្រើរូបមន្ត: #RRGGBB, ទីតាំង RR (ក្រហម), GG (បៃតង) និង BB (ខៀវ) តម្លៃជា HEX រវាង 00 និង FF (ដូចទសភាគ 0-255) ផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ # ff0000 ត្រូវបានបង្ហាញជាក្រហមដោយសារតែក្រហមត្រូវបានកំណត់ជាតម្លៃខ្ពស់បំផុត (FF) និងពណ៌ដទៃទៀតត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតម្លៃទាបបំផុតគឺ (00) ។

ឧទាហរណ៍៖

hex-color-html5-coding

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

hex-color-html5