របៀបកំណត់ ពណ៌នៅក្នុង HTML5

2016-10-06 techfree

នៅក្នុង HTML5 មានវិធី៣យ៉ាងសំរាប់ការកំណត់ពណ៌៖ កំណត់ដោយប្រើឈ្មោះពណ៌ កំណត់ជាមួយនឹងរបៀប RGB និង កំណត់ដោយប្រើតំលៃ Hexadecimal ។