ស្វែងយល់ពី Load Balance Web Server

Web Load balance ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ web server ដែលទទួល Request ច្រើនក្នុងពេលតែមួយនៅលើ Server តែមួយ។ Pen ជាប្រភេទ Load Balance មួយដែលអាចធ្វើជា Load Balance ផ្សេងៗទៅលើ Service ជាច្រើនដូចជា http, smtp, ftp,mysql ជាដើម។

ខាងក្រោមនេះជាការប្រើប្រាស់ Pen ធ្វើជា Load balance សម្រាប់ Apache Server នៅលើ CentOS 6 ។

នៅលើ Server អ្នកត្រូវដោនឡូតកម្មវិធី pen load balance ពីក្នុង Repository EPEL ។

yum –enablerepo=epel -y install pen

បន្ទាប់មកអ្នកអាចចូលទៅបង្កើត Configuration file /etc/pen.conf ។

create-pen

Back End ជា Server សម្រាប់ទទួលការងារដែល Front End រុញអោយ ។

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវ បង្កើត Service pen មួយនៅក្នុង /etc/rc.d/init.d/pend និងសរសេរដូចខាងក្រោមនេះ

ប្រសិនបើយើងមាន Setup DNS Server ទៀតកាន់តែល្អព្រោះអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះ ជំនួស IP Address។

pen-service

chmod  777  /etc/rc.d/init.d/pend

service pend restart

chkconfig  –level 35 pend on

ដូចនេះយើងអាចធ្វើតេសន៏បានដូចខាងក្រោមប្រសិនបើយើងធ្វើអោយ Web Server មិនដំណើរការមួយវានិងដើលើ Web Server មួយទៀត

close-service

អ្នកមិនគួរ RUN Service http នៅលើ Server ដែលអ្នកតម្លើងកម្មវិធី Pen នោះទេព្រោះវាជាន់ port គ្នាដូចនេះវាមិនដំណើរការនោះទេ។