បង្កើត 3D ក្រាហ្វិកនៅលើវេបសាយជាមួយ Three.js

កន្លងមកការបង្កើត 3D ក្រាហ្វិក នៅលើវេបសាយគឺជារឿងដែលលំបាក។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នការបង្កើត3D ក្រាហ្វិក នៅលើវេបសាយគឺអាចទៅរួចតាមរយៈភាសា Javascript ដោយសារសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) កាន់តែខ្ពស់។  

ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍មួយពីមូលដ្ឋានគ្រឹៈរបស់ Three.js ដែលអាចប្រើសំរាប់បង្កើតក្រាហ្វិកបែប 3D បានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង។

three1

ហើយលទ្ធផលដែលមើលឃើញលើ Browser គឺដូចខាងក្រោម៖

three2

សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីមើលឧទាហរណ៍ផ្សេងៗដែលគេបង្កើតជាមួយ Three.js ។