បង្កើត 3D ក្រាហ្វិកនៅលើវេបសាយជាមួយ Three.js

2016-09-05 techfree

កន្លងមកការបង្កើត 3D ក្រាហ្វិក នៅលើវេបសាយគឺជារឿងដែលលំបាក។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នការបង្កើត3D ក្រាហ្វិក នៅលើវេបសាយគឺអាចទៅរួចតាមរយៈភាសា Javascript ដោយសារសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) កាន់តែខ្ពស់។