របៀបដក index.php ចេញពី URL ជាមួយ CodeIgniter

នៅក្នុងមេរៀននេះ Techfree នឹងបង្ហាញពីរបៀបដក index.php ពី URL ដោយប្រើឯកសារ (file) .htaccess នៅក្នុង CodeIgniterhtaccess ត្រូវបានប្រើអោយកាន់តែខ្លី សម្រាប់ Hypertext Access ដែលជាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឯកសារដ៏មានអានុភាពដែលគ្រប់គ្រង “.htaccess” directory ។ វាត្រូវបានប្រើដោយម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្ដាញដែលមានមូលដ្ឋានលើ Apache ដើម្បីគ្រប់គ្រងលក្ខណៈពិសេសនៃម៉ាស៊ីនបម្រើ (server)។

តាមលំនាំដើម URLs ទាំងអស់នៅក្នុង CodeIgniter មើលទៅដូចខាងក្រោម។

http://localhost/codeIgniter_learning/index.php/welcome/about

ជំហានទី ១៖ បើកឯកសារ config.php ដែលមានទីតាំងនៅក្នុង application/config។ រកឃើញហើយ អ្នកជំនួសកូដខាងក្រោមនៅក្នុងឯកសារ config.php នោះ។

//  តាមលំនាំដើមមាន "index.php"

$config['index_page'] = "index.php";

//  បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវលុប index.php ចេញ

$config['index_page'] = "";

 

ជំហានទី ២៖ ទៅកាន់ CodeIgniter folder របស់អ្នកហើយបង្កើតឯកសារ .htaccess ។

ជំហានទី ៣៖ សរសេរកូដខាងក្រោមនៅក្នុងឯកសារ .htaccess

ដើម្បីសរសេរ URLs ឡើងវិញដោយប្រើ HTACCESS សូមបើក mod_rewrite នៅក្នុងម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់ Apache

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]

ឥឡូវអ្នកអាចចូលប្រើ URLs ដោយគ្មាន index.php នៅក្នុង CodeIgniter បានហើយ។

http://localhost/codeIgniter_learning/welcome/about