ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបដក index.php ចេញពី URL ជាមួយ CodeIgniter

នៅក្នុងមេរៀននេះ Techfree នឹងបង្ហាញពីរបៀបដក index.php ពី URL ដោយប្រើឯកសារ (file) .htaccess នៅក្នុង CodeIgniter ។ htaccess ត្រូវបានប្រើអោយកាន់តែខ្លី សម្រាប់ Hypertext Access ដែលជាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឯកសារដ៏មានអានុភាពដែលគ្រប់គ្រង “.htaccess” directory ។ វាត្រូវបានប្រើដោយម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្ដាញដែលមានមូលដ្ឋានលើ Apache ដើម្បីគ្រប់គ្រងលក្ខណៈពិសេសនៃម៉ាស៊ីនបម្រើ (server)។ តាមលំនាំដើម URLs ទាំងអស់នៅក្នុង CodeIgniter មើលទៅដូចខាងក្រោម។ http://localhost/codeIgniter_learning/index.php/welcome/about ជំហានទី ១៖ បើកឯកសារ config.php ដែលមានទីតាំងនៅក្នុង application/config។ រកឃើញហើយ អ្នកជំនួសកូដខាងក្រោមនៅក្នុងឯកសារ config.php នោះ។ […]

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

របៀបបង្កើត CRUD ជាមួយនឹង CodeIgniter Framework

ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការបង្កើត CRUD (Create, Read, Update and Delete)​ ដែលយើងតែងតែហៅថា Insert (ការបង្កើត), List Data​ (បង្ហាញទិន្នន័យ), Update​ (កែប្រែ) និង Delete (លុប) នៅក្នុង CodeIgniter Framework។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Controller នៅក្នុង Symfony

នៅពេលណាដែលអ្នកបង្កើតទំព័រ នោះអ្នកត្រូវសរសេរកូដមួយចំនួនដែលផ្ទុកនូវតក្ក (logic) សម្រាប់ទំព័រនោះ។ បែបនេះនៅក្នុង Symfony គេហៅថា Controller ហើយវាគឺជា PHP function ដែលអាចអោយអ្នកយកមកប្រើនៅពេលបញ្ជូននូវការឆ្លើយតបចុងក្រោយ (final response object) ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។

ព័ត៌មាន

របៀបបង្កើត Form ជាមួយនឹង Yii Framework

នៅក្នុងមេរៀនមុនយើងបានដឹងអំពីរបៀបបង្កើត CRUD (Create, Retrieve, Update and Delete) នៅក្នុង Yii Framework រួចមកហើយដែល យើងបានបង្កើតដោយប្រើ gii tool ។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការបង្កើត Form នៅក្នុង Yii framework ដោយប្រើប្រាស់ការសរសេរកូដ នៅក្នុងការបង្កើតនេះ ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបដំឡើង CodeIgniter

CodeIgniter គឺជា Framework របស់ភាសា PHP មួយដែលមានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ផងដែរហើយសំរាប់ការដំឡើងវិញគឺមានភាពងាយស្រួលមិនមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេ ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

របៀបដំឡើង Laravel Framework

Laravel គឺជា Framework ដែលពេញនិយមក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនៅលើវេបសាយ (Web Development)  ដែលនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាតែងតែប្រើប្រាស់។ ដូចនេះវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងវិស័យនេះ។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអំពីរបៀបដំឡើង laravel នៅលើ window ជាមួយ xampp។