ស្វែងយល់អំពី Controller នៅក្នុង Symfony

2016-11-08 sreypao

នៅពេលណាដែលអ្នកបង្កើតទំព័រ នោះអ្នកត្រូវសរសេរកូដមួយចំនួនដែលផ្ទុកនូវតក្ក (logic) សម្រាប់ទំព័រនោះ។ បែបនេះនៅក្នុង Symfony គេហៅថា Controller ហើយវាគឺជា PHP function ដែលអាចអោយអ្នកយកមកប្រើនៅពេលបញ្ជូននូវការឆ្លើយតបចុងក្រោយ (final response object) ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។

របៀបបង្កើត Form ជាមួយនឹង Yii Framework

2016-11-02 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនមុនយើងបានដឹងអំពីរបៀបបង្កើត CRUD (Create, Retrieve, Update and Delete) នៅក្នុង Yii Framework រួចមកហើយដែល យើងបានបង្កើតដោយប្រើ gii tool ។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការបង្កើត Form នៅក្នុង Yii framework ដោយប្រើប្រាស់ការសរសេរកូដ នៅក្នុងការបង្កើតនេះ ។

របៀបដំឡើង CodeIgniter

2016-10-25 Chivey Voeurn

CodeIgniter គឺជា Framework របស់ភាសា PHP មួយដែលមានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ផងដែរហើយសំរាប់ការដំឡើងវិញគឺមានភាពងាយស្រួលមិនមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេ ។

របៀបដំឡើង Laravel Framework

2016-10-20 Hoeun Bunna

Laravel គឺជា Framework ដែលពេញនិយមក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនៅលើវេបសាយ (Web Development)  ដែលនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាតែងតែប្រើប្រាស់។ ដូចនេះវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងវិស័យនេះ។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអំពីរបៀបដំឡើង laravel នៅលើ window ជាមួយ xampp។