ការប្រើ Array List ក្នុងភាសា VB.NET(ភាគ៨.១)

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Array list។Array list អាចអនុញ្ញាតអោយអ្នករក្សានៅធាតុជាច្រើនដូចទៅនឹង Arrayដែរ។Array List គឺ Dynamic structure ដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ចូល Object , លុប​, បន្ថែម នឹងយើងធ្វើការរាប់ចំនួននៃ Element។

I.ការប្រកាសនឹងបញ្ចូលធាតុទៅក្នុង Array list

ឩទាហរណ៍ៈ

+ ចំលើយនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

 II.ការលុបធាតុចេញពី Array List នឹងការបន្ថែម ធាតុទៅក្នុងចន្លោះ Index ណាមួយ

ឩទាហរណ៍ៈ

  • នៅលើបន្ទាត់ទី8 បានប្រើ method មួយInsertRange()សំរាប់ធ្វើការបញ្ចូលArray ថ្មីទៅចន្លោះ index នៃArray
  • នៅលើបន្ទាត់ទី9 បានប្រើ method RemoveAt(5)សំរាប់ធ្វើការលុបArrayចេញ ទៅតាមIndex នៃarray បានកំនត់។

+ ចំលើយនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

  •  Array ដែលមានIndex ស្មើនឹង 5 ត្រូវបានលុបចេញ

 III របៀប​ Sort Array List ដោយប្រើ Method Sort  នឹង របៀបត្រលប់ Element ប្រើ Method Reverse

ឩទាហរណ៍ៈ

ArrayList.Sort()

ArrayList.Reverse()

+ចំលើយ Sort ប្រភេទពី A->Z (តូចទៅធំ)

+ចំលើយ Sort ប្រភេទពី Z-> (ធំទៅតូច)