កម្មវិធីរចនាក្រាហ្វិកល្អៗ​ដែលអាច​ប្រើលើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Linux

Linux គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រភេទ Open Source មួយដែលមានសម្ថភាពខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព និងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows តែងតែជួបបញ្ហាមួយចំនួនពេលដែលប្តូរមកប្រើ Linux លើកដំបូង ។ ដូចជាមានភាពពិបាកក្នុងការស្វែងរកកម្មវិធីដើម្បីមកជំនួសកម្មវិធីដែលធ្លាប់ប្រើនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ។

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីកម្មវិធីស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux ដើម្បីជំនួសកម្មវិធីដែលធ្លាប់ប្រើលើ Windows ។

1. Adobe Photoshop អាចជំនួសដោយ Gimp

gimp2

2. Adobe After Effect អាចជំនួសដោយ Natron

08c7a3cc4f02db2901142a6ef3d0437ebe7afbe7

3. Adobe Premier អាចជំនួសដោយ Lightworks

lightwork

4. Adobe Dreamweaver អាចជំនួសបានដោយ Bluefish

blue fish

5. Adobe Lightroom អាចជំនួសដោយ Raw Therapee

Raw-Therapee_3 

6. Corel Draw អាចជំនួសដោយ InkScape

inkscape-0.48-blur

7. 3DsMax អាចជំនួសដោយ Blender

blender

8. AutoCAD អាចជំនួសដោយ OpenSCAD

openscad

9. Microsoft Office អាចជំនួសដោយ LibreOffice

libreoffice