រចនាគេហទំព័រងាយៗ ជាមួយនឹង Bootstrap Editors/Tools

Bootstrap គឺជា Front-end framework ដែលផ្តោតលើការរចនាគេហទំព័រទូទៅ ដែលវាបានបព្ជូាលនូវ HTML និង CSS ដើម្បីបង្កើតនូវពុម្ពគំរូគេហទំព័រ (Templates) ដែលមានដូចជា៖  Forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels និងអាចបង្កើតអី្វៗជាច្រើនទៀត ។ ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាកាន់ល្អទៀតនោះគឺវាបានបព្ជូាលផ្សំជាមួយនឹង JavaScript (JavaScript Plugins) ដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នក ងាយស្រួល នឹងរហ័ស។ Bootstrap ថែមទាំងអាចសម្រួលដល់ការរចនាគេហទំព័រ ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើបា្រស់ នៅលើគ្រប់ឧបករណ៍ដូចជា កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទរ។ ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ រចនាគេហទំព័រ(Developers) បានបង្តើតនូវ Editors/ Tools ជាច្រើនដែលផ្តល់ឲ្យ ការរចនាគេហទំព័រ របស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល  នឹងរហ័សថែមទៀត ដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកទទួលបានគេហទំព័រដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ។ ខាងក្រោមគឺជាកម្មវិធីសំរាប់រចនាគេហទំព័រដោយប្រើ Bootstrap ៖

១. LayoutIt 

LayoutIt

២. Pingendo
Pingendo
៣. Pinegrow

Pinegrow

៤. Bootstrap Starter Kit

Bootstrap-starter-kit