ដំណើរការតេស្តសាកល្បងរបស់ Symfony3

Symfony project ប្រើប្រាស់នូវ service របស់ភាគីទីបីណាដែលដំណើរការសាកល្បង (test) ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់សំណើនៃ patch ណាមួយ។ ប្រសិនបើកូដថ្មីមិនមានការសាកល្បង (run test) ដូចនេះការទាញយកសំណើនឹងបង្ហាញសារ error មួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានលម្អិតអំពី error។

នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ វាជាការអនុវត្តដ៏ល្អមួយដើម្បីដំណើរការសាកល្បងជាលក្ខណៈ local មុននឹងធ្វើការស្នើនូវ patch សម្រាប់ការរួមបញ្ចូល ដើម្បីពិនិត្យថាអ្នកមិនមានខកខាននូវអ្វីនោះទេ។

១) មុននឹងដំណើរការ ការសាកល្បង

ដើម្បីដំណើរការនូវ ការសាកល្បង Symfony សូមធ្វើការតម្លើងនូវ external dependencies ដែលប្រើក្នុងការសាកល្បង ដូចជា Doctrine, Twig និង Monolog។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះបាន សូមតម្លើង Composer និងដំណើរការដូចខាងក្រោម៖

២) ការដំណើរការ ការសាកល្បង

លទ្ធផលដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនោះគឺ OK។ ប្រសិនបើមិនមែនទេ សូមអាននូវរបាយការណ៏ error ដើម្បី configure ជាបន្ត និងប្រសិនបើការសាកល្បងត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែកូដថ្មី។