ស្វែងយល់អំពី PropertyAccess Component នៅក្នុង Symfony3

2017-06-08 sreypao

កន្លងមកនេះ Techfree បានធ្វើការបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងអត្ថបទជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹង Symfony 3 ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការពន្យល់អំពី Component​ មួយចំនួនផងដែរ។ ដោយឡែកនៅក្នុងអត្ថបទនេះវិញ ក៏មានការពន្យល់អំពី Component មួយផងដែរ នោះគឺ PropertyAccess component ។ PropertyAccess component ផ្ដល់នូវ functions ដើម្បី read និង write ពីរឺទៅកាន់ object រឺក៏ array ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នូវ string notation ធម្មតា។ 

ស្វែងយល់អំពី OptionsResolver Component នៅក្នុង Symfony3

2017-06-01 sreypao

តើអ្នកធ្លាប់បានដឹងទេអំពី OptionsResolver component នៅក្នុង Symfony3 ? ថ្ងៃនេះ Techfree នឹងធ្វើការពន្យល់ណែនាំ អំពី OptionsResolver component នៅក្នុង Symfony3 ។​ OptionsResolver component គឺជា array_replace នៅលើ steroids ។ វាអនុញ្ញាតអោយអ្នកអាចបង្កើតនូវ options system ជាមួយនឹង options ដែលត្រូវតែមាន, defaults, validation (ប្រភេទ និង តម្លៃ រឺក៏ type, […]

ស្វែងយល់អំពី Filesystem Component នៅក្នុង Symfony 3

2017-06-01 sreypao

Filesystem component ផ្ដល់នូវឧបករណ៏ដែលមានលក្ខណៈជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ filesystem។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីរបៀបនៃការតម្លើង Filesystem component របៀបនៃការប្រើប្រាស់ និងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការបើករឺកំណត់សិទ្ធ (permission)​ ផ្សេងៗ ការ Copy files ការ remove ការ rename ការបង្កើត directory ការកែប្រែម្ចាស់នៃ folder និងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវបានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម។

ស្វែងយល់អំពី EventDispatcher Component នៅក្នុង Symfony3

2017-05-30 sreypao

EventDispatcher Component  គឺជា component មួយក្នុងចំណោម components ជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់ Symfony។ EventDispatcher Component ផ្ដល់នូវ tools ដែលអនុញ្ញាតអោយ application component របស់អ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង component ដទៃទៀតបានដោយធ្វើការ បញ្ជូន events និងស្ដាប់បញ្ជារបស់ពួកគេ។

ស្វែងយល់អំពី Ldap Component នៅក្នុង Symfony 3

2017-05-28 sreypao

សួស្ដីប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននូវអត្ថបទមេរៀនរបស់ Techfree ទាំងអស់គ្នា។ ថ្ងៃនេះ Techfree សូមធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអោយបានស្គាល់អំពី Ldap component នៅក្នុង Symfony 3 ។ បើចំពោះអ្នកដែលបានរៀនខាងផ្នែក Network វិញគឺពិតជាបានស្គាល់ខ្លះៗហើយអំពី LDAP ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Ldap គឺជា component មួយក្នុងចំនោម component ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុង Symfony 3 ហើយវាបានផ្ដល់នូវការតភ្ជាប់ទៅកាន់ LDAP server (OpenLDAP រឺក៏ Active Directory) ។

ស្វែងយល់អំពី DependencyInjection Component នៅក្នុង Symfony3

2017-05-14 sreypao

កាលពីអត្ថបទមុន យើងខ្ញុំបានចែករំលែកនូវចំណេះដឹងនៃ Components ជាច្រើនរបស់ Symfony3 ដូចជា Debug, CssSelector, Cache និង ClassLoader Component ជាដើម។ នៅក្នុងនោះផងដែរ រាល់អត្ថបទនីមួយៗ តែងតែមានការពន្យល់អំពី តើគួរធ្វើរបៀបណាដើម្បីទទួលបាន component មួយនោះយកមកប្រើប្រាស់ តើការតម្លើង Component នីមួយៗមានប៉ុន្មានរបៀប ហើយការប្រើប្រាស់របស់វាមានលក្ខណៈបែបណាដែរ។ ចំណែកនៅក្នុងអត្ថបទនេះវិញ យើងខ្ញុំនឹងណែនាំលោកអ្នកអំពី DependencyInjection Component វិញម្ដង ដែលអត្ថបទនេះក៏មិនខុសគ្នាពីអត្ថបទមុនៗនោះដែរ ដែលនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពី ការតម្លើង មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ និងការកំណត់នូវ Configuration files […]

ស្វែងយល់អំពី DomCrawler Component នៅក្នុង Symfony 3

2017-04-28 sreypao

DomCrawler Component​ គឺជា Component មួយក្នុងចំណោម Component ផ្សេងៗទៀតរបស់ Symfony។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពី ការតម្លើង ការប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាធ្វើការបកស្រាយលើមុខងារមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង DomCrawler Component។

ស្វែងយល់អំពី YAML Component នៅក្នុង Symfony3

2017-04-24 sreypao

តើ Yaml Component គឺជាអ្វី? នៅក្នុង Symfony Yaml component ញែក YAML strings ដើម្បីបម្លែងវាទៅជា PHP arrays និងជាអ្នក loads និង dumps YAML files។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការបម្លែង PHP arrays ទៅជា YAML strings បានផងដែរ។ YAML, YAML គឺមិនមែនជា Markup languages នោះទេ វាជា human […]

ស្វែងយល់អំពី ExpressionLanguage Component នៅក្នុង Symfony3

2017-04-21 sreypao

ExpressionLanguage component ផ្ដល់នូវ engine ដែលអាច compile និងវាយតម្លៃទៅលើ expressions បាន។ Expression គឺជា one-liner មួយដែលអាច return នូវតម្លៃ (ភាគច្រើន ក៏ប៉ុន្តែមិនមានដែនកំណត់, Booleans)។ បន្ទាប់ពីអានអត្ថបទមួយនេះចប់ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមមួយទៀតអំពី component នៅក្នុង symfony នោះគឺ ExpressionLanguage Component ដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតអំពីវា ដូចជាការតម្លើង និងការប្រើប្រាស់ជាដើម។

ស្វែងយល់អំពី CssSelector Component នៅក្នុង Symfony3

2017-04-07 sreypao

កាលពីវគ្គមុន យើងខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកអំពី ClassLoader និង Cache Components អំពីរបៀបនៃការតម្លើង និងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ ចំពោះអត្ថបទនេះវិញ គឺយើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពី CssSelector component វិញម្ដងតែវាក៏មិនខុសពីអត្ថបទមុនៗដែរ គឺរៀបរាប់អំពីការតម្លើងនិងការប្រើប្រាស់ដូចទៅនឹង component មុនៗដែរ។ CssSelector component នឹងធ្វើការបំលែង CSS selectors ទៅជា XPath expressions។

1 2 3 4