ស្វែងយល់ពី Array នៅក្នុងភាសា Ruby

Array គឺជាធាតុអថេរពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកធាតុអថេរផ្សេងទៀតដូចជា ធាតុអថេរជាអក្សរ(string) ធាតុអថេរជាចំនួន(integer)ជាដើម។ ធាតុរបស់ Array គឺចាប់ផ្តើមពីលេខ ០ ដែលគេហៅថា index។ នៅក្នុងភាសា ស្វែងយល់ពី Array នៅក្នុងភាសា Ruby  ត្រូវបានគេបង្កើតដោយចាប់ផ្តើមជាមួយ array[]។

ឧទាហរណ៍៖

ex1

អ្នកអាចបន្ថែមធាតុទៅក្នុង array បានដោយប្រើសញ្ញា “” នៅពេលធាតុអថេរជាអក្សរ(string) តែមិនបាច់ប្រើសញ្ញា “” ទេនៅពេលបន្ថែមធាតុអថេរជាចំនួន(integer)។ នៅក្នុងធាតុនីមួយៗនៃ array ត្រូវតែបំបែកដោយសញ្ញាក្បៀស ,។  ដើម្បីទាញយកធាតុអថេរចេញពី Array វិញគេត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម៖

ex2

ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះសម្រាប់ធាតុអថេរជាចំនួន(integer)ប៉ុណ្ណោះ ៖

ex3

ការរង្វិលធាតុនៃអថេរ (loop array)

ex4

  • សំគាល់៖ មុននឹងអនុវត្តន៍ឧទាហរណ៍ខាងលើបានអ្នកត្រូវដំឡើង Ruby ជាមុនសិន ចុចទីនេះមើលការរបៀបដំឡើង។ បន្ទាប់ពីដំឡើងរួចមកដើម្បីដំណើរការកូដចេញលទ្ធផលដូចខាងលើអ្នកត្រូវ រក្សាទុកឯកសារជា .rb  រួចដំណើរការកូដដោយវាយ ឧទាហរណ៍៖ ruby test.rb៕